1563/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om snabbare återbetalning av skogsförbättringslån och om höjd låneränta

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Oberoende av vad som föreskrivs om annuitet och ränta på skogsförbättringslån i gällande och tidigare skogsförbättringsstadganden skall denna lag iakttas.

2 §

Annuiteterna på skogsförbättringslån uppbärs så att lån som skall återbetalas med sex procents annuiteter återbetalas med åtta procents annuiteter, lån som skall återbetalas med tio procents annuiteter återbetalas med tolv procents annuiteter och lån som skall återbetalas med aderton procents annuiteter återbetalas med tjugo procents annuiteter.

3 §

När annuiteten på ett skogsförbättringslån som avses ovan är 400 mark eller mindre, skall lånet dock återbetalas med 400 marks annuiteter. Om den sista annuiteten på lånet är mindre 400 mark, uppbärs den tillsammans med den föregående annuiteten.

4 §

Räntan på skogsförbättringslån höjs vid ingången av den ränteberäkningsperiod som följer efter att denna lag trätt i kraft tills vidare så att av annuiteten fyra procent betraktas som ränta på det utestående kapitalet i stället för tre procent samt sex procent som ränta på det obetalda kapitalet i stället för fem procent. Återstoden av annuiteten betraktas som amortering av kapitalet.

Av den annuitet som avses i 3 § betraktas de procenttal som nämns i 1 mom. som ränta på det utestående kapitalet.

5 §

Denna lag tillämpas även på skogsförbättringslån som har beviljats innan lagen trätt i kraft.

6 § Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.
7 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Genom den upphävs lagen den 29 december 1976 om snabbare återindrivning av vissa skogsförbättringslån (1118/76).

Regeringens proposition 114/91
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 11/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.