1559/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av landsbygdsnäringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 27 § landsbygdsnäringslagen av den 28 december 1990 (1295/90) samt

fogas till lagen nya 59 b och 59 c §§ som följer:

27 §
Statens ansvar

Staten svarar för en kreditinrättnings slutliga förluster av kapital och ränta på statligt lån som har beviljats enligt denna lag, om förlusterna beror på gäldenärens insolvens, till den del de medel som fås av säkerheterna för lånet inte täcker de obetalda amorteringarna och räntorna på statslånet.

Gottgörelsen för förlusterna kan lämnas obetald eller beloppet sänkas, om denna lag eller de stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den inte har iakttagits vid skötseln av lånet.

För lånet skall när det lyfts finnas en säkerhet av det slag som används allmänt i bankverksamheten, om inte jordbruksstyrelsen har medgett befrielse från ställande av säkerhet.

För att statens ansvar skall gälla krävs att kreditinrättningen sköter lånet och säkerheterna för det enligt denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt iakttar god banksed. Den kreditinrättning som har beviljat lånet är även skyldig att bevaka statens intressen och iaktta jordbruksstyrelsens föreskrifter när den egendom som utgör säkerhet för lånet förvandlas i pengar genom exekutiv auktion eller konkursförfarande. Ackord eller andra därmed jämförbara arrangemang får endast med jordbruksstyrelsen samtycke genomföras och egendom som utgör säkerhet för lånet frivilligt förvandlas i pengar, om detta äventyrar återkravet av lånet.

Jordbruksstyrelsen betalar av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel gottgörelse enligt 1 mom. till kreditinrättningen när den slutliga förlusten har klarlagts efter att gäldenärens och en eventuell borgensmans insolvens har konstaterats och den egendom som utgör säkerhet har sålts. Om kreditinrättningen efter betalningen av gottgörelsen kan driva in utestående amorteringar och räntor hos låntagaren, skall den betala de indrivna beloppen till jordbruksstyrelsen och dessa bokföras som inkomst för gårdsbrukets utvecklingsfond. Jordbruksstyrelsen får hos låntagaren uppbära de gottgörelser som den har betalt till kreditinrättningen.

Jordbruksstyrelsen kan hos låntagaren uppbära en årlig ränta om 16 procent på gottgörelse som den har betalt enligt den sista meningen i 5 mom. Anteckning om detta skall göras i skuldebrevet.

59 b §
Statens ansvar för lån som beviljats med stöd av tidigare lagstiftning

Från och med den 1 januari 1993 svarar staten upp till 80 procent för kreditinrättningarnas slutliga förluster av kapital och ränta på lån som före 1992 har beviljats av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel med stöd av landsbygdsnäringslagen eller lagen om gårdsbruksenheter, jorddispositionslagen, lagen om jorddispositionslån eller annan tidigare kolonisationslagstiftning eller lagen om stabilisering av vissa lantbrukskrediter, lagarna om konsolidering av gårdsbrukskrediter och lagen om främjande av näringsverksamhet i liten skala på landsbygden. Statens ansvar gäller till den del förlusterna beror på gäldenärens insolvens och på att de medel som fås av säkerheterna för lånet inte täcker utestående amorteringar och räntor. Staten svarar dock inte för förluster som har uppstått före 1993.

Gottgörelsen för förlusterna kan lämnas obetald eller beloppet sänkas, om de lagar som gäller lånet eller de stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av dem inte har iakttagits vid skötseln av lånet.

En förutsättning för statens ansvar är att för lånet finns en säkerhet av det slag som används allmänt i bankverksamheten, om inte jordbruksstyrelsen har medgett befrielse från ställande av säkerhet.

För att statens ansvar skall gälla krävs att kreditinrättningen sköter lånet och säkerheterna för det enligt denna lag samt andra lagar som gäller lånet och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av dem samt iakttar god banksed. Den kreditinrättning som har beviljat lånet är även skyldig att bevaka statens intressen och iaktta jordbruksstyrelsens föreskrifter när den egendom som utgör säkerhet för lånet förvandlas i pengar genom exekutiv auktion eller konkursförfarande. Ackord eller andra därmed jämförbara arrangemang får endast med jordbruksstyrelsens samtycke genomföras och den egendom som utgör säkerhet för lånet frivilligt förvandlas i pengar, om detta äventyrar återkravet av lånet.

Gottgörelse för förluster betalas inte för ett lån som före 1993 hade kunnat sägas upp med stöd av en uppsägningsgrund som nämns i den lag som gäller lånet eller i de stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller i avtalsvillkoren.

För den gottgörelse som skall betalas gäller utöver denna paragraf i tillämpliga delar 27 § 5 mom.

59 c §
Skötselarvoden för lån som beviljats tidigare

Utan hinder av vad som tidigare i denna lag eller på något annat ställe i lagstiftningen har stadgats eller bestämts får till en kreditinrättning för skötselkostnader och andra kostnader för sådana lån som innan denna lag trätt i kraft har beviljats med stöd av den lagstiftning som avses i 59 b § betalas ersättning så som närmare stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Denna lag medför ingen ändring i villkoren för statens ansvar i fråga om lån som före ikraftträdandet har beviljats på statens ansvar.

Regeringens proposition 96/91
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 9/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.