1558/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Varje kommun skall inom sitt område sköta verkställigheten av landsbygdsnäringslagen (1295/90) samt av andra lagar, förordningar och beslut som gäller landsbygdsnäringar så som stadgas särskilt.

Kommunen skall ge handräckning och avge utlåtanden och redogörelser till jordbruksstyrelsen, landsbygdsdistriktet och andra statliga myndigheter i ärenden som hör samman med landsbygdsnäringarna.

2 §

Kommunen skall ordna förvaltningen av landsbygdsnäringar så att de uppgifter som avses i 1 § blir ändamålsenligt skötta.

3 §

För skötseln av uppgifter enligt denna lag finns i kommunen ett kollegialt organ enligt vad kommunfullmäktige beslutar, om inte uppgifterna har anförtrotts en eller flera tjänsteinnehavare eller en förtroendevald.

De organ och tjänsteinnehavare som avses i 1 mom. kan också vara gemensamma för flera kommuner. Vad som nedan sägs om det kommunala organet gäller också den tjänsteinnehavare eller förtroendevalda som har anförtrotts uppgifterna.

4 §

Kommunen kan för skötseln av uppgifterna enligt denna lag ha en eller flera tjänsteinnehavare med tjänsten som huvud- eller bisyssla. Tjänsten eller tjänsterna kan också vara gemensamma för flera kommuner.

5 §

Tillsynen över det kommunala organets verksamhet utövas av landsbygdsdistriktet och jordbruksstyrelsen i fråga om de uppgifter som nämns i 1 §.

Kommunerna beviljas statsandel för skötseln av de uppgifter som nämns i 1 § enligt lagen om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna (1273/88).

6 §

Ändring i ett beslut av det kommunala organ som avses i 1 § 1 mom. får sökas genom besvär hos landsbygdsdistriktet inom 30 dagar från delfåendet. Beslutet delges enligt lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66). Besvärsskriften får inom denna tid också lämnas in till det kommunala organet enligt denna lag, som skall sända den till landsbygdsdistriktet jämte sitt utlåtande.

Ändring i landsbygdsdistriktets beslut får sökas genom besvär hos jordbruksstyrelsen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Besvärsskriften får inom den föreskrivna tiden också lämnas in till landsbygdsdistriktet, som skall sända den till jordbruksstyrelsen jämte sitt utlåtande.

Vad som stadgas i 1 och 2 mom. tillämpas inte när någon lag eller förordning förbjuder eller stadgar något annat om sökande av ändring.

7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

Genom denna lag upphävs lagen den 29 december 1988 om lantbruksnämnder (1276/88).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

9 §

Det kommunala organet skall enligt vad kommunen beslutar om ordnandet av förvaltningen av landsbygdsnäringar sköta de uppgifter som enligt de stadganden eller bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft ankommer på lantbruksnämnden eller motsvarande organ eller dess ordförande eller på lantbrukssekreteraren.

Regeringens proposition 127/91
Förvaltningsutsk. bet. 9/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.