1552/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av lagen om hypoteksföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 8 december 1978 om hypoteksföreningar (936/78) 4 §, 18 § 2 mom. 7 punkten, 22 och 23 §§, 24 § 3 mom. och 26 § 3 mom.,

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 22 januari 1988 (50/88), samt

ändras 1 §, i 7 § 1 mom. det inledande stycket och 4 punkten samt 2 mom., 9 § 1 mom., 18 § 2 mom. 6 punkten, 24 § 1 mom., 26 § 2 mom., rubriken för 5 kap. och 27 § som följer:

1 §

En hypoteksförening är ett kreditinstitut som avses i lagen om finansieringsverksamhet (1544/91). Dess ändamål är att av medel som främst anskaffats genom långfristiga lån bevilja långfristiga lån huvudsakligen mot inteckningssäkerhet eller annan betryggande säkerhet.

7 §

Utöver vad som stadgas i 10 § lagen om finansieringsverksamhet skall i hypoteksföreningens stadgar anges:


4) till vilket belopp av värdet på den egendom som utgör säkerhet hypoteksföreningen kan bevilja lån mot denna säkerhet;


Om det i hypoteksföreningens stadgar bestäms att till stiftarna eller deras förmånstagare kan återbetalas det kapital som de placerat i hypoteksföreningen, kan sådan återbetalning ske endast under förutsättning att det tillskottskapital som nämns i 26 § i sin helhet har återbetalts och att hypoteksföreningens soliditet inte äventyras på grund av återbetalningen.

9 §

Koncession skall beviljas en hypoteksförening vars bildande är förenligt med allmänt intresse.


18 §

Hypoteksföreningens förvaltningsråd skall i synnerhet:


6) fastställa de allmänna villkoren för anskaffning av medel;


24 §

Hypoteksföreningen skall i första hand använda anskaffade lånemedel för beviljande av lån till sina medlemmar och dem som anmäler sig som medlemmar.


26 §

Tillskottskapitalet kan endast återbetalas så att hypoteksföreningens grundkapital inte minskas, att förhållandet mellan hypoteksföreningens eget kapital och förbindelser inte underskrider vad som stadgas i 22 § lagen om finansieringsverksamhet och att återbetalningen inte under något år utgör mer än hälften av föregående års årsvinst.

5 kap.

Avbrytande av hypoteksföreningens verksamhet, likvidation och verksamhetens upphörande

27 §

Om hypoteksföreningen måste avbryta sin verksamhet eller försätts i likvidation skall, såvida inte något annat stadgas nedan, i tillämpliga delar iakttas 8 kap. sparbankslagen (1270/90).

Har beslut inte fattats om fortsättande av verksamheten inom en hypoteksförening som trätt i likvidation, och har hypoteksföreningens egendom inte avträtts till konkurs kan, sedan hypoteksföreningens skulder har betalts eller medel för deras betalning avskilts och övriga förbindelser uppfyllts, till stiftarna eller till deras förmånstagare återbetalas deras i hypoteksföreningen placerade kapital, om återbetalningen enligt stadgarna kan ske.

Återstår härefter egendom, skall överskottet användas för det i hypoteksföreningens stadgar bestämda ändamålet. Finansministeriet fattar vid behov beslut om användning av överskottet.

Har hypoteksföreningen försatts i konkurs och återstår medel efter konkursförfarandet, skall likaså förfaras så som 2 och 3 mom. stadgar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 69/91
Ekonomiutsk. bet. 18/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.