1538/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om avgifter för data i justitieministeriets datasystem

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 5 § lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

Tillämpningsområde
1 §

För uppgifter ur justitieministeriets datasystem uppbärs till staten avgifter enligt denna förordning, om inte annorlunda stadgas särskilt.

Data i maskinläsbara register
2 §

För data i maskinläsbara register skall användaren betala följande avgifter per meddelande och per utdata:

1) Finlexregister 90 penni; högskolor betalar likväl 50 penni,

2) advokatregistret 2 mark 50 penni,

3) köpvittnesregistret 2 mark 50 penni,

4) registret över äktenskapsförodsärenden 2 mark 50 penni,

5) justitieförvaltningens adress- och telefonregister 90 penni,

6) föreningsregistret 2 mark 50 penni,

7) övriga maskinläsbara register 2 mark 50 penni.

För användning av vattendomstolarnas vattenbok skall användaren betala 120 mark för två månader.

Vid tidsdebitering skall användaren betala 2 mark 70 penni per minut för data i maskinläsbara register.

3 §

Avgiften för det maskinläsbara undervisningsprogrammet för Finlexregistren är 240 mark.

4 §

Avgiften för en handling som utskrivs ur ett i 2 § nämnt register, dock inte föreningsregistret eller vattenboken, och som justitieministeriet sänder till beställaren är 22 mark för den första sidan och 3 mark 50 penni för varje följande sida.

5 §

För distribution som utförs regelbundet på grund av årsbeställning uppbärs avgift enligt sidantalet, så att avgiften för en årlig distribution av mer än 1 000 sidor är 1 200 mark om året och för distribution av mer än 750 sidor 900 mark om året. För distribution av mer än 500 sidor är avgiften 600 mark, för distribution av mer än 120 sidor är avgiften 200 mark och för en mindre distribution 80 mark om året.

Registerutdrag, intyg
6 §

För utdrag ur eller intyg som utfärdas med anlitande av näringsförbudsregistret, det register som förs enligt 6 § lagen om gåvoutfästelser eller något annat register som förs vid dataförvaltningsbyrån skall andra än statliga myndigheter betala en avgift om 45 mark.

Förteckning ur föreningsregistret
7 §

För en förteckning över uppgifter i föreningsregistret skall beställaren betala en grundavgift om 260 mark och dessutom 4 mark för varje förening som ingår i förteckningen.

Uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistret
8 §

För utskrift av uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistrets maskinläsbara fil skall användaren betala en avgift vars storlek per fastighet är 15 mark för lagfartsuppgifter och 50 mark för inteckningsuppgifter.

9 §

För förteckningar som utskrivs ur lagfarts- och inteckningsregistret skall betalas en avgift vars storlek per fastighet är 1 mark 60 penni för lagfartsuppgifter och 5 mark 50 penni för inteckningsuppgifter. För förteckningar som innehåller lagfartsuppgifter uppbärs minst 165 mark och för förteckningar som innehåller inteckningsuppgifter minst 550 mark.

Databehandlingsavgift
10 §

Utöver vad som stadgas i 2, 3, 8 och 9 §§ uppbärs i form av databehandlingsavgift de avgifter som justitieministeriet måste betala för tjänster som ministeriet köper i och för dataöverföring.

Separat utförda prestationer
11 §

För andra än ovan nämnda förteckningar, statistiska tabeller och datakombinationer samt sådana andra prestationer som utförs separat med anlitande av ett register uppbärs en avgift som motsvarar de totala kostnader som prestationen åsamkar staten, dvs. prestationens självkostnadsvärde.

12 §

De kostnader som hör till självkostnadsvärdet beräknas som följer:

1) Arbetskostnaderna beräknas enligt arbetets art och antalet arbetstimmar. Arbetskostnaderna per timme fås så, att den genomsnittliga månadslön jämte behöriga tillägg som betalas dem som utför arbetet divideras med talet 150 och den sålunda erhållna kvoten ökas med 68 procent.

2) Maskinkostnaderna beräknas enligt användningstiden och timpriset för de anläggningar som begagnas. Timpriset för maskinen fås genom att den månatliga hyran för den hyrda maskinen eller den beräknade månatliga hyran för den egna maskinen divideras med talet 130. Den beräknade månatliga hyran för den egna maskinen är 2 procent av anskaffningspriset för maskinen.

3) Övriga kostnader är de avgifter som justitieministeriet har betalt för tjänster som ministeriet har köpt hos andra för att kunna utföra prestationen och för anskaffningar som har gjorts för prestationen samt resekostnader.

4) Såsom indirekta kostnader som avses i 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) debiteras ett belopp som motsvarar 44 procent av de enligt 1 punkten beräknade arbetskostnaderna.

Kopiering och expeditionsavgifter
13 §

Avgiften för en ostyrkt kopia av en handling är för första sidan 5 mark och för varje följande sida 2 mark 50 penni. För följande kopior av samma sida uppbärs 50 penni per sida.

För utdata som skickas som telekopior uppbärs i expeditionskostnader 8 mark per sida.

Post- och expeditionsavgifter uppbärs inte för handlingar som skickas per post.

Avgiftsfria data
14 §

Myndigheterna inom justitieministeriets förvaltningsområde är befriade från avgifter enligt denna förordning.

Vatten- och miljöstyrelsen och distriktsförvaltningsmyndigheter som är underställda den behöver inte betala avgift för uppgifter ur vattendomstolarnas vattenbok.

Andra statliga myndigheter behöver inte betala avgift för sådana uppgifter som justitieministeriet eller domstolarna med stöd av lag eller förordning skall tillställa dem.

Myndigheter, anstalter eller samfund av vilkas data registret är uppbyggt är befriade från de avgifter som nämns i 2 §.

Åklagar- och utsökningsmyndigheterna samt kommunerna är befriade från avgift för uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistret.

Uppbörd av avgifter
15 §

En avgift skall betalas genast när prestationen överlämnas eller inom 14 dagar från den dag då räkningen har kommit mottagaren av prestationen till handa. En räkning som har skickats per post anses ha kommit den betalningsskyldige till handa den sjunde dagen efter att räkningen postades. Betalas räkningen inte senast på förfallodagen, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 % samt de indrivningskostnader som eventuellt åsamkas staten. Dröjsmålsränta som är mindre än 20 mark uppbärs inte.

Förskottsbetalning kan uppbäras för prestationerna.

Avgifter kan indrivas i utsökningsväg utan dom eller utslag i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

Närmare föreskrifter
16 §

Justitieministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

Ikraftträdande
17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 30 juni 1989 om avgifter för data i justitieministeriets datasystem (610/89).

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.