1529/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om fångvårdsväsendet

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 14 februari 1986 om fångvårdsväsendet (134/86) 6 § och 75 § 3 mom.,

av dessa lagrum 75 § 3 mom. sådan den lyder i förordning av den 31 december 1987 (1230/87), samt

ändras 4 och 4 a §, 14 § 1 mom., 27 § 5 punkten, 35 § 1 mom. 15 punkten, 39 § 1 mom., 45 § 1 mom. 1 punkten och 54 §,

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i förordning av den 13 oktober 1989 (905/89), 4 a § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning och förordning av den 23 februari 1990 (197/90), 14 § 1 mom. och 39 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 17 februari 1989 (173/89), 27 § 5 punkten sådan den lyder i nämnda förordning av den 31 december 1987 samt 35 § 1 mom. 15 punkten och 45 § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i nämnda förordning av 23 februari 1990, som följer:

4 §

Chefen för förvaltningsbyrån avgör de ärenden som gäller tillstånd för annan än till fängelse på livstid dömd fånge att för en kort tid avlägsna sig från straffanstalten samt inräknande av denna tid i strafftiden.

4 a §

Chefen för verkställighetsbyrån avgör de ärenden som gäller

1) uppskov med verkställighet av fängelsestraff,

2) avfattande av framställning om sammanläggning av straff och om rättelse av straffdom,

3) inräknande i en fånges strafftid av den tid som inledandet av verkställigheten av straffet utan att det beror på fången har fördröjts eller verkställigheten varit avbruten, och

4) fråga om strafftidsberäkningen är riktig i enskilda fall.

Chefen för verkställighetsbyrån och av justitieministern förordnade andra föredragande vid byrån avgör utan föredragning de ärenden som gäller befordran av frihetsstraff eller samhällstjänststraff för verkställighet.

14 §

Till direktionen hör på tjänstens vägnar direktören, läkaren, två biträdande direktörer och ekonomiedirektören eller ekonomiföreståndaren. Till direktionen hör dessutom en av fångvårdsavdelningen förordnad biträdande direktör för undervisnings- och socialarbetet eller socialchef eller socialarbetare. Finns i ett fängelse flera tjänster av ovan nämnt slag, utser fångvårdsavdelningen dem som skall höra till direktionen. Finns vid en anstalt inte två biträdande direktörer är notarien medlem i direktionen. Vid förfall för en tjänsteman är hans ställföreträdare medlem i direktionen.


27 §

På läkare ankommer:


5) att under sina besök i fängelset i mån av möjlighet vid behov ge även fängelsets personal kostnadsfri sjukvård.

35 §

Vid fångvårdsväsendet finns följande tjänster:


15) expeditionsvakt, samt


39 §

Tjänstförrättande och vikarie för tjänster som nämns i 35 § 1 mom. 8-11 och 14 punkten anställs av fängelsets direktör samt i fråga om övriga tjänster av fängelsets direktion. Justitieministeriets fångvårdsavdelning beslutar dock om skötseln av tjänsterna som anstaltsdirektörs, överläkare vid sinnessjukhuset för fångar och de tjänster som nämns i 42 § 5 mom.


45 §

Behörighetsvillkor är

1) för fängelsedirektör: för tjänsten lämplig högskoleexamen och kännedom om det straffrättsliga påföljdssystemet eller fångvårdsexamen som ger fängelsedirektörs behörighet,


54 §

Är en fånge på grund av mental sjukdom eller någon annan allvarlig sjukdom eller svår skada i behov av långvarig sjukhusvård, skall den ansvarige läkare vid fångvårdsväsendet som svarar för hans vård anmäla om saken till fångvårdsavdelningen. Fångvårdsavdelningen beslutar om vården skall fortsättas inom fångvårdsväsendet eller om fången skall friges för att vårdas utom fängelset.

I de fall som nämns i 1 mom. samt när strafftiden för en fånge som är i behov av sjukvård som ges på sjukhus eller på någon annan anstalt har fortskridit så långt att han skall friges från anstalten, skall den läkare som svarar för hans vård i god tid före frigivningen vidta behövliga åtgärder för överflyttning av den sjuke till sjukhus eller någon annan vårdanstalt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.