1528/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av 11 g § lagen om bostadsproduktion

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 g § lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion (247/66), sådant detta lagrum lyder i lag av den 21 december 1990 (1185/90), ett nytt 4 mom. som följer:

11 g §

För bostadslån som 1992 har beviljats för uppförande av ett hyreshus som avses i 6 § 1 mom. 1 punkten och för bostadslån som 1992 har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 2-4 och 7 punkten utgör den i 1 mom. angivna fasta årliga räntan dock 4,1 procent och den i 2 mom. nämnda årliga räntan den enligt 11 d § 1 mom. fastställda procentuella annuitetsjusteringen ökad med 2,5 procentenheter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 150/91
Miljöutsk. bet. 5/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.