1524/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om avgifter som uppbärs för tullverkets prestationer

På föredragning av finansministern

ändras i förordningen den 22 mars 1991 om avgifter som uppbärs för tullverkets prestationer (549/91) 2 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 3 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 4 § 1 och 3 mom., 6 § 1 mom., 7 § 1 mom., 9 § 1 mom. 2 och 4 punkten och 10 § 1 mom. samt

fogas till 2 § 1 mom. en ny 5 punkt, till förordningen en ny 3 a § och till 10 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Avgift uppbärs:


3) för laboratorie- och arkivundersökning samt för statistik- och andra informationsserviceprestationer, såsom för uppgifter, utredningar, publikationer och användning av databasen,

4) för sådana särskilda övervakningsåtgärder, föranledda av verksamhet i tullterminal, tullager och skattefri butik, på vilka stadgandet i 1 punkten inte kan tillämpas, samt

5) för obestyrkta avskrifter.

3 §

För laboratorieundersökning uppbärs avgift för varje varuparti enligt följande:

1) livsmedel som avses i 1 § livsmedelsförordningen (408/52) 1 350 mk,

2) andra varor 1 000 mk


3 a §

För obestyrkta avskrifter och utdata av standardformat uppbärs avgift som följer:

Telekopio, för varje sida 7,00 mk,

ADB-utskrift, för varje utskriven statistikposition 1,20 mk,

Mikrofilmkopia, standardstorlek A6 30,00 mk.


4 §

För särskilda övervakningsåtgärder som gäller tullager eller skattefri butik, såsom kontroll av lagring av oförtullade varor, uppbärs avgift för varje varuparti enligt följande:

1) uttag ur allmänt tullager 44 mk,

2) uttag ur enskilt tullager 77 mk,

3) leverans ur provianteringslager 29 mk,

4) överföring till skattefri butik 135 mk.


För sådant förordnande om utlämnande av importvara som har meddelats utom tjänstetid uppbärs 41 mk.


6 §

För övervakningsåtgärd som vidtas i varuhavarens eget lager uppbärs 230 mk för varje inspektionsbesök, då inspektionen beror på att


7 §

För andra än i 3, 3 a, 4 och 6 §§ avsedda prestationer bestäms avgiften särskilt för envar prestation så, att avgiften motsvarar de totalkostnader som prestationens utförande förorsakar staten, det vill säga prestationens självkostnadspris.


9 §

Avgiftsfria är:


2) normal handledning som hör till förvaltningsförfarandet samt sådana statistik- och övriga informationsserviceprestationer, för vilka kostnaderna är små,


4) laboratorieundersökningar som hänför sig till sådan utredning av skattegrunderna som tullmyndigheten har tagit initiativ till samt undersökningar och andra utredningar som hänför sig till brottmålsundersökning och ändringssökande.

10 §

Bedriver beställaren av en prestation med tullmyndighetens tillstånd återförsäljning av prestationer eller utnyttjar han den till väsentliga delar vid återförsäljningen, kan avgiften uppbäras hos beställaren till ett belopp som motsvarar högst tio gånger självkostnadsvärdet.

Är de totalkostnader som orsakas av utförandet av tullverkets prestation mindre än marknadspriset på liknande prestationer som utförts av andra, kan för prestationen uppbäras en avgift till marknadspris som motsvarar den rådande prisnivån.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.