1518/1991

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1991

Statsrådets beslut om gruppering av kommunerna för utbetalning av frontmannapension

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/77), sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 mars 1980 (231/80), beslutat:

1 §

Kommunerna uppdelas på de två grupper som avses i 3 § lagen om frontmannapension, med motsvarande tillämpning av vad i statsrådets beslut den 4 december 1991 om fastställande av allmän dyrortsklassificering av kommunerna (1392/91) stadgas.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992 och är gällande till utgången av året 1995, om ej statsrådet därförinnan annorlunda besluter.

Helsingfors den 19 december 1991

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Regeringsråd, såsom byråchef
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.