1514/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om semester för personer i strålningsarbete vid sjukhus eller hälsovårdscentraler

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 72 § strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/91):

1 §

Den som är anställd vid ett sjukhus eller en hälsovårdscentral och utför sådant strålningsarbete som avses i 9 § strålskyddsförordningen (1512/91) skall utöver den semester som han annars har rätt till beviljas semester en vardag för varje månad som han under en period av minst sex månader, med undantag av semester samt tjänstledighet för högst en månad, har utfört nämnda arbete oavbrutet.

2 §

Den del av semestern som avses i 1 § skall förläggas utanför den övriga huvudsakliga delen av den övriga semestern mellan december och mars.

Den del av semestern som avses i 1 § får inte ersättas med pengar. Ersättning betalas inte heller i det fall att semestern för denna tid i sin helhet eller till en del inte hålls på grund av att tjänste- eller arbetsförhållandet upphör.

Den rätt till semester som avses i 1 § bestäms årligen enligt situationen den 30 november.

3 §

I den organisationsutredning som avses i 18 § strålskyddslagen (592/91) skall anges de uppgifter i vilka arbete som avses i 1 mom. utförs.

Om användarorganisationen ändras efter att organisationsutredningen har godkänts, skall verksamhetsutövaren se till att uppgifterna om strålningsarbetet uppdateras.

4 §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Förordningen tillämpas för första gången när semester som avses i 1 § beviljas för perioden november 1992-december 1993. [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: december 1992-1993. ]

På semesterrätt som grundar sig på arbete som utförs innan denna förordning trätt i kraft tillämpas de stadganden som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.