1513/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om tillsyn över icke-joniserande strålning

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 44 § strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/91):

1 §

Denna förordning gäller apparater som alstrar icke-joniserande strålning och användningen av dem.

2 §

Den tillsyn som avses i 6 och 7 kap. strålskyddslagen (592/91) gäller inte sådana strålningsalstrande apparater som medför en strålnings exponering som kan vara högst en tiondedel av det fastställda maximivärdet. [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: tiondel av det fastställda maximi värdet. ]

3 §

Försvarsmakten svarar för tillsynen över och kontrollen av sina radio- och radaranläggningar. Kontrollen och tillsynen skall med iakttagande av sådana metoder och säkerhetsanvisningar som strålsäkerhetscentralen har godkänt genomföras så att användningen av anläggningarna fyller de säkerhetskrav som strålskyddslagen ställer.

4 §

För följande strålningsalstrande apparater skall särskilt för varje driftställe inhämtas strålsäkerhetscentralens godkännande innan de tas i bruk:

1) radio- och radaranläggningar som medför sådan exponering för strålning som med beaktande av anläggningarnas effekt, placeringsställe och andra driftförhållanden kan överstiga de fastställda maximivärdena, [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: maximi-värdena, ]

2) laserapparater med högeffekt, vilka används i reklamer, vid förevisningar [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: stor effekt, vilka används i reklamer, förevisningar ] eller i övrigt så att publiken kan exponeras för den strålning som apparaterna alstrar, samt

3) strålningsalstrande apparater vilka på grund av sina egenskaper eller driftsförhållandena enligt beslutet [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: driftsförhållandena beslutet ] om typgodkännande skall genomgå särskild kontroll på driftstället.

Som villkor för användningen av en sådan strålningsalstrande apparat som avses i denna paragraf kan bestämmas att innehavaren av apparaten skall utse en person med lämplig behörighet till föreståndare som svarar för säkerheten [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: säkerheter ] vid användningen av strålning.

5 §

För följande strålningsalstrande apparater skall inhämtas strålsäkerhetscentralens typgodkännande innan de säljs eller överlåts:

1) apparater som alstrar ultraviolett strålning och som är avsedda för hudvård, för att åstadkomma solbränna eller för annan behandling av huden, samt

2) strålningsalstrande apparater som är avsedda för hushållsbruk, med undantag av apparater som har godkänts med stöd av lagen om skydd i arbete (299/58) eller vars säkerhet har konstaterats i samband med en kontroll som utförts [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: med en som utförts ] med stöd av ellagen (319/79).

Om en strålningsalstrande apparat har kontrollerats och godkänts någon annanstans på det sätt som förutsätts i ett internationellt avtal som Finland godkänt, får [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: för ] den utan särskild kontroll antecknas som typgodkänd.

6 §

En strålningsalstrande apparat som är typgodkänd skall ha en påskrift som visar att den är godkänd eller åtföljas av ett intyg över att apparaten är typgodkänd. [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: den är typgodkänd. ]

7 §

I ellagen stadgas om den tillsyn över elapparater och elanläggningar som ankommer på elinspektionscentralen.

I lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: änding ] i arbetarskyddsärenden (131/73) och i lagen om skydd i arbete samt i stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa stadgas om den tillsyn över strålningsalstrande apparater som ankommer på arbetarskyddsmyndigheterna.

I radiolagen (517/88) stadgas om den tillsyn över radioanläggningar som ankommer på Teleförvaltningscentralen.

8 §

Utöver de grupper av apparater som avses i 4 och 5 §§ kan strålsäkerhetscentralen kräva att även någon annan strålningsalstrande apparat skall kontrolleras som typ eller kontrollera apparaten på driftstället, om apparaten medför en strålningsexponering som kan överskrida de fastställda maximivärdena och om sådana stadganden som gäller apparatens säkerhet inte ingår i någon annan lag eller i stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.