1485/1991

Utfärdat i Helsingfors den 12 december 1991

Statsrådets beslut om avgifter för Luftfartsverkets myndighetsprestationer

Statsrådet har vid föredragning från trafikministeriet med stöd av 5 § förordningen den 14 december 1990 om Luftfartsverket (1124/90) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

För sina myndighetsprestationer uppbär Luftfartsverket avgifter enligt detta beslut.

2 §
Övervakning av luftvärdighet och kontroll- flygning

För övervakning av luftfartygs luftvärdighet uppbärs avgifter för första besiktning, avgifter för övervakning av luftvärdigheten samt kostnadsersättningar enligt 3, 4 och 6 §§. För kontrollflygning uppbärs avgifter och kostnadsersättningar enligt 5 och 6 §§.

Avgifter och kostnadsersättningar som avses i 1 mom. uppbärs oberoende av det slutliga övervaknings- och kontrollresultatet.

3 §
Avgift för första besiktning

För första besiktning av luftfartyg uppbärs en engångsavgift. Avgiftens belopp bestäms enligt luftfartygets största tillåtna startvikt som följer:

Största tillåtna startvikt kg Avgift mk
högst 700 200
701- 1 000 400
1 001- 2 000 800
2 001- 3 000 1 200
3 001- 5 700 2 000
5 701-10 000 3 000
10 001-20 000 5 000
över 20 000 6 000

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. uppbärs 600 mk för varje begynnande 10 000-tal kilogram med vilket den största tillåtna startvikten överstiger 30 000 kilogram.

4 §
Avgift för luftvärdighetsövervakning

För övervakning av ett luftfartygs luftvärdighet uppbärs en avgift kalenderårsvis. Avgiftens belopp bestäms enligt 3 §.

5 §
Avgift för kontrollflygning

För sådana av Luftfartsverkets kontrollflygare utförda kontrollflygningar som krävs för beviljande eller förnyande av luftfartscertifikat eller behörighet uppbärs varje gång följande avgifter:

1) kontrollflygningar som hänför sig till certifikat och behörighet för förvärvs- och trafikflygare 800 mk
2) kontrollflygningar som hänför sig till certifikat och behörighet för privatflygare 700 mk
6 §
Ersättning för vissa kostnader

För besiktning och kontrollflygning som sker utomlands uppbärs hos sökanden ersättning för Luftfartsverkets utgifter i form av utbetalda resekostnader, dagtraktamenten och logiersättningar till inspektören eller kontrollflygaren.

Då någon ansöker om godkännande för en ny typ av luftfartyg, debiterar Luftfartsverket sökanden de utgifter som typutbildningen har medfört. Utgifter för typutbildning är inspektörernas och kontrollflygarnas resekostnader, dagtraktamenten och logiersättning samt de särskilda kostnader som den som givit utbildningen eventuellt uppburit ersättning för.

7 §
Certifikatavgifter

För certifikat som utfärdas av Luftfartsverket uppbärs följande avgifter:

1) förvärvs- och trafikflygarcertifikat inklusive behörighetsbevis 600 mk
2) annat certifikat inklusive behörighetsbevis 400 mk
3) förnyelse av certifikat och behörighetsbevis samt anteckning av eventuella ändringar i certifikatet såsom särskild åtgärd 200 mk
8 §
Avgifter för tillstånd

För tillstånd som utfärdas av Luftfartsverket uppbärs följande avgifter:

1) Utbildningstillstånd
a) utbildning till förvärvsflygare eller trafikflygare 4 000 mk
b) utbildning för beviljande av IFR-behörighet 3 000 mk
c) annat utbildningstillstånd 500 mk
2) Tillstånd till flygverksamhet i förvärvssyfte
a) regelbunden trafik med luftfartyg vars största tillåtna startvikt är
högst 5 700 kg 10 000 mk
5 701-34 000 kg 20 000 mk
över 34 000 kg 50 000 mk
b) annan flygverksamhet med flermotoriga luftfartyg vars största tillåtna startvikt är
högst 5 700 kg 5 000 mk
5 701-34 000 kg 15 000 mk
över 34 000 kg 40 000 mk
c) flygverksamhet med enmotoriga luftfartyg och uthyrning av luftfartyg 3 000 mk
3) Koncession för flygverkstad
a) underhåll och reparationer av flygplan vars största tillåtna startvikt är
högst 5 700 kg 7 000 mk
5 701-34 000 kg 15 000 mk
över 34 000 kg 30 000 mk
b) underhåll och reparationer av helikoptrar vars största tillåtna startvikt är
högst 2 700 kg 7 000 mk
över 2 700 kg 15 000 mk
c) annat auktoriseringsbevis 3 000 mk
4) Koncession för underhållsföretag 2 000 mk
5) Tillstånd till enskild underhålls- och reparationsåtgärd i fråga om flygplan eller helikopter 500 mk
6) Flygfotograferingstillstånd 300 mk

Beviljas tillstånd enligt 1 mom. för längre tid än ett år och för hela år, uppbärs dessutom årligen efter tillståndets första giltighetsår den i 1 mom. nämnda avgiften.

Om tillstånd enligt 1 mom. 1-4 punkten beviljas för kortare eller längre tid än ett år, men dock inte för hela år, är avgiften enligt 1 mom. eller den avgift som uppbärs enligt 2 mom. för det sista giltighetsåret som inte är ett helt år, 1/12 av den avgift som nämns i 1 mom. multiplicerad med antalet hela månader.

Då tillståndet omfattar rätt till flera än en i 1 mom. 1, 2 eller 3 punkten nämnd verksamhet, uppbärs avgift för tillståndet enligt den högsta avgiften för en enda verksamhet.

9 §
Avgift för ändring av tillstånd

För ändring av ett tillstånd som avses i 8 § eller dess bilagor uppbärs en avgift på 300 mark. Om ett tillstånd enligt 8 § 1, 2 eller 3 punkten utan att dess giltighetstid förlängs ändras till ett sådant i samma punkt nämnt tillstånd för vilket avgiften är högre, uppbärs för ändringen likväl skillnaden mellan de gällande avgifterna.

10 §
Avgifter för registrering av och inteckning i luftfartyg

För registreringsbevis och interimistiskt registreringsbevis, för fastställande, förnyande och dödande av inteckning i luftfartyg samt för gravationsbevis uppbärs följande avgifter:

1) registreringsbevis 300 mk
2) interimistiskt registreringsbevis 100 mk
3) fastställande av inteckning 200 mk
4) förnyande och dödande av inteckning 100 mk
5) gravationsbevis 100 mk
11 §
Avgifter för vissa prestationer

För typ- och modifieringsgodkännande av luftfartyg, övervaknings- och inspektionsverksamhet i anslutning till flygmaterieltillverkning samt inspektion av anläggningar för flygtrafiktjänsten uppbär Luftfartsverket ersättning för direkta av prestationen orsakade arbets- och verktygskostnader samt rese-, dagtraktaments- och logikostnader liksom även eventuella andra direkta kostnader.

Luftfartsverket kan för att främja luftfarten bestämma lägre avgifter för amatörflygverksamhet än vad som föreskrivs i 1 mom.

12 §
Fastställande av avgifter och betalningssätt

Avgift för luftvärdighetsövervakning uppbärs för ett finskt luftfartyg och för ett sådant utländskt luftfartyg, i fråga om vilket övervakningsansvaret har överförts på Luftfartsverket och som har godkänts för användning i enlighet med ett finskt tillstånd till flygverksamhet i förvärvssyfte.

Övervakningsavgiften uppbärs en gång per kalenderår av den som den 1 januari är ägare eller innehavare av luftfartyget. Om luftfartyget godkänns för användning under ett kalenderår, uppbärs 1/12 av den avgift som avses i 4 § multiplicerad med antalet hela månader efter godkännandet. Är ett i 1 mom. nämnt utländskt luftfartyg i bruk i enlighet med ett finskt tillstånd till flygverksamhet i förvärvssyfte för högst sex månader, uppbärs som avgift för luftvärdighetsövervakningen hälften av avgiften enligt 4 §.

Betalningssättet för avgifter bestäms närmare av Luftfartsverket. Verket får uppbära förskotts- och delbetalningar samt kräva säkerhet för att avgiften erläggs. Det kan överenskomma om en årlig engångsersättning för uppbärande av avgifter enligt detta beslut.

13 §
Befrielse från avgift

Ett luftfartyg som inte används eller har använts i flygverksamhet under ett helt kalenderår kan av Luftfartsverket på ansökan befrias från avgiften för luftvärdighetsövervakning.

Har övervakningsavgiften redan betalts, skall ansökan om befrielse lämnas till Luftfartsverket senast inom en månad efter utgången av det kalenderår under vilket avgiften har betalts.

14 §
Dröjsmålsränta samt behandlings- och indrivningstillägg

Uppbärs avgift för en myndighetsprestation med faktura och har mottagaren inte betalt avgiften på förfallodagen, får Luftfartsverket uppbära en årlig dröjsmålsränta på 18 procent.

Luftfartsverket uppbär för varje betalningspåminnelse i ett och samma ärende ett behandlings- och indrivningstillägg på 50 mark.

15 §
Indrivning av avgifter i utsökningsväg

Om indrivning i utsökningsväg av avgifter enligt detta beslut stadgas i 12 § förordningen om Luftfartsverket (1124/90).

16 §
Närmare föreskrifter

Närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av detta beslut meddelas vid behov av Luftfartsverket.

17 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 27 december 1990 om avgifter för Luftfartsverkets myndighetsprestationer (1395/90).

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Avgifterna enligt detta beslut gäller inte tidsbundna tillstånd, certifikat och behörigheter som har beviljats innan beslutet träder i kraft, frånsett tillstånd enligt 8 § som har beviljats för längre tid än ett år. För dessa uppbärs avgift enligt 8 § 2 och 3 mom. från och med ikraftträdelseåret.

Helsingfors den 12 december 1991

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd
Jaakko Pohjola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.