1479/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om ändring av 86 och 105 §§ vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 86 § 2 mom. och 105 § vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81),

av dessa lagrum 105 § sådan den lyder i lag av den 7 september 1990 (843/90), som följer:

86 §
Fordons användning

Genom förordning kan stadgas om begränsningar av onödig och störande körning i tätort och av onödig tomgångskörning med motorfordon.

105 §
Parkeringsfel och onödig tomgångskörning

För överträdelse av förbud och begränsningar i fråga om stannande och parkering av fordon döms till straff endast om parkeringsfelet har medfört eller kunnat medföra allvarlig fara eller olägenhet. Annars påförs för felet parkeringsbot enligt vad som stadgas särskilt. Parkeringsbot påförs också för överträdelse av stadgandena och bestämmelserna om användning av parkeringsskivor som avses i 28 a §. Parkeringsbot kan också påföras för överträdelse av stadgandena och bestämmelserna om onödig tomgångskörning som avses i 86 § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 10/91
Trafikutsk. bet. 2/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.