1470/1991

Utfärdat i Helsingfors den 12 december 1991

Statsrådets beslut om statsunderstöd åt specialyrkesläroanstalter för deras driftskostnader

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 11 § 1 mom. 2 punkten lagen den 3 juni 1983 om finansiering av yrkesläroanstalter (494/83) beslutat:

1 §

Till lagen om yrkesläroanstalter (487/87) avsedda och i statsrådets beslut om specialyrkesläroanstalter (649/87) nämnda till specialyrkesläroanstalter förordnade handelsläroanstalter utges statsunderstöd för i 11 § 1 mom. 2 punkten lagen om finansiering av yrkesläroanstalter (494/83) avsedda driftskostnader som följer:

Läroanstalt Statsunderstöd i procent
Markkinointi-instituutti 35
Suomen Yrittäjäopisto 70
AVA-Instituutti 50
Hankkija-koncernes handelsinstitut 65
T-kaupan koulutuskeskus - Hämeenkylän Kauppiasopisto 65
K-instituutti 65
Jollas-Opisto 50
2 §

Statsrådet beslutar i vårt fall skilt för sig om den procent enligt vilken statsunderstöd utges till sådana specialyrkesläroanstalter som grundats efter detta besluts ikraftträdande.

3 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av detta beslut utfärdas av undervisningsministeriet.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 27 december 1990 om betalning av statsunderstöd åt specialyrkesläroanstalter för deras driftskostnader (1396/90)

Detta beslut tillämpas vid fastställandet av det slutgiltiga statsunderstödet för 1991 till Suomen Yrittäjäopisto, AVA-Instituutti och Jollas-Opisto.

Helsingfors den 12 december 1991

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Tf. äldre regeringssekreterare
Arja Mäkeläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.