1465/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om mottagningsstationer och förläggningar för asylsökande

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För asylsökande kan staten ha mottagningsstationer och förläggningar som lyder under social- och hälsovårdsministeriet.

2 §

Mottagningsstationerna har till uppgift att medan asylutredningen pågår erbjuda asylsökandena tillfällig inkvartering samt ordna utkomstskydd och andra behövliga tjänster för dem.

Förläggningarna har till uppgift att efter asylutredningen erbjuda asylsökandena tillfällig inkvartering samt att ordna utkomstskydd och andra behövliga tjänster för dem.

3 §

Mottagningsstationerna och förläggningarna har en gemensam direktion. Direktionen skall styra och övervaka stationernas och förläggningarnas verksamhet samt meddela behövliga anvisningar i detta syfte.

Om direktionens uppgifter, sammansättning och tillsättande samt om antalet medlemmar i den stadgas genom förordning.

4 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

5 §

Denna lag träder i kraft den 31 december 1991.

Före ikraftträdandet kan vidtas åtgärder för besättande av tjänsterna och uppgifterna vid förläggningarna för asylsökande samt andra åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter.

Regeringens proposition 171/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 8/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.