1462/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om ändring av kyrkolagen

I enlighet med kyrkomötets förslag och riksdagens beslut

fogas till kyrkolagen av den 23 december 1964 (635/64) en ny 538 e § som följer:

538 e §

I domkapitlet i Uleåborgs stift och i de församlingar i detta stift som helt eller delvis finns inom samernas hembygdsområde skall lagen om användning av samiska hos myndigheter (516/91) följas.

Stadgandena i 23 § i den nämnda lagen om rätt för tjänstemän och funktionärer att få tjänstledighet med lön för att skaffa sig kunskaper i samiska tillämpas på tjänstemän och arbetstagare vid domkapitlet i Uleåborgs stift och i de i 1 mom. angivna församlingarna så som kyrkostyrelsen närmare beslutar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 177/91
Förvaltningsutsk. bet. 11/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.