1445/1991

Utfärdat i Helsingfors den 2 december 1991

Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkning av naturaförmåner vid förskottsinnehållning år 1992

Skattestyrelsen har med stöd av 4 § 3 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) förordnat, att vid förskottsinnehållning skall naturaförmåner som bör betraktas som lön värderas enligt följande grunder:Bostadsförmån och rätt att använda elström

1 §

Penningvärden av bostadsförmån och däri ingående uppvärmning i en bostad med centralvärme är följande:

a) Huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda)

Bostaden blivit färdig: Förmånens värde mk/mån
före år 1984 250 mk + 24,30 mk per kvadratmeter
åren 1984-1991 290 mk + 32,60 mk per kvadratmeter
år 1992 290 mk + 35,20 mk per kvadratmeter

b) Övriga delar av landet

Bostaden blivit färdig: Förmånens värde mk/mån
före år 1961 220 mk + 16,30 mk per kvadratmeter
åren 1961-1975 250 mk + 18,30 mk per kvadratmeter
åren 1976-1983 250 mk + 19,90 mk per kvadratmeter
åren 1984-1991 250 mk + 27,00 mk per kvadratmeter
år 1992 260 mk + 31,10 mk per kvadratmeter

Värdet av bostadsförmån i en hyresbostad som finansierats med statligt bostadslån uppgår, avvikande från 1 mom., till högst det hyresbelopp som enligt de grunder som bostadsstyrelsen fastställt för bostaden uppbärs för bostaden.

2 §

Såsom året då bostaden blivit färdig betraktas det år då byggnaden blivit färdig. Har byggnaden grundrenoverats i sin helhet, betraktas såsom året då bostaden blivit färdig året för byggnadens renovering.

3 §

Står löntagaren själv för uppvärmningskostnaderna i en bostad med centralvärme, nedsätts förmånens värde som avses i 1 § med 3,70 mk per kvadratmeter och månad.

4 §

Penningvärdet av bostadsförmån och däri ingående uppvärmning i en bostad med ugnsuppvärmning är 10,70 mk per kvadratmeter och månad. Om löntagaren själv står för uppvärmningskostnaderna, är förmånens värde 7,50 mk per kvadratmeter och månad.

5 §

Till bostadsförmån hörande obegränsad rätt att använda elström är 1,60 mk per kvadratmeter och månad. Förmånens värde omfattar inte eluppvärmning av bostad.

Vid värdering av bostadsförmånen jämställs en bostad med eluppvärmning med en bostad med centralvärme.

6 §

Penningvärdet av bostadsförmån i samfällt rum jämte värme och lyse i ett rum med centralvärme är 340,00 mk per månad. I ett rum med ugnsuppvärmning penningvärdet av förmån är 110,00 mk per månad.

7 §

Vid värdering av bostadsförmånens penningvärde inräknas i bostadens areal de egentliga boningsrummen och de byggnadsutrymmen som ansluter sig till löntagarens eller hans familjs boende såsom bastu, simbassäng och hobbyrum. Garage räknas dock inte in i bostadsarealen.Vid värdering av bostadsförmånens penningvärde beträffande bostad som blivit färdig före år 1961 inräknas för den del som överstiger 150 kvadratmeter hälften av utrymmen som avses i 1 mom. i bostadsarealen.

Garageförmån
8 §

Penningvärdet av uppvärmt garage eller uppvärmd garageplats är 215,00 mk per månad i huvudstadsregionen och 145,00 mk per månad i övriga delar av landet. Penningvärdet för kallt bilgarage eller kall garageplats är 145,00 mk per månad i huvudstadsregionen och 110,00 mk per månad i övriga delar av landet.

Kostförmån
9 §

Kostförmånens värde är 19,50 mk per måltid, om summan av de direkta kostnader som för anskaffning av förmånen åsamkats arbetsgivaren uppgår till minst 19,50 mk och högst 35,00 mk. Understiger summan av de direkta kostnaderna 19,50 mk eller överstiger den 35,00 mk, anses förmånens värde vara detsamma som summan av de direkta kostnaderna.

10 §

Direkta kostnader är råvaror som använts vid tillagning av måltid samt löner för tillagning och servering av måltid jämte socialkostnader. Har arbetsgivaren med förplägningsrörelsen kommit överens om anordning av arbetsplatsmåltid, anses som direkta kostnader det belopp som arbetsgivaren betalat till förplägningsrörelsen för måltiden.

Såsom direkta kostnader betraktas inte kostnader för mattransport till matstället.

Ersättning som löntagaren betalt för måltiden till arbetsgivaren tas inte i beaktande vid uträkning av de direkta kostnaderna, utan den avdras från kostförmånens penningvärde.

11 §

Såsom penningvärde för kostförmån för personalen på sjukhus, skola, daghem eller annan motsvarande anstalt i samband med anstaltsmåltid anses 14,60 mk per måltid.

Såsom penningvärde för kostförmån för personalen inom hotell- och restaurangbranschen anses 16,60 mk per måltid.

12 §

Värdet av förmån som erhållits i form av måltidskupong med ett nominellt värde av högst 35,00 mk, som kan användas på flera än två måltidsställen är 75 % av måltidskupongens nominella värde, dock minst 19,50 mk. Måltidskupong med ett nominellt värde av över 35,00 mk värderas upp till dess nominella värde.

Förutsättningen för att en måltidskupong enligt 1 mom. värderas till 75 procent av dess nominella värde är att den endast kan användas för måltid och att man inte får pengar, livsmedel eller andra förnödenheter mot den. I annat fall värderas kupongen till dess nominella värde. Löntagaren kan få endast en kupong värderad på ovannämnt sätt per sådan faktisk arbetsdag i hemlandet, under vilken arbetsgivaren inte på annat sätt kan ordna en måltid motsvarande arbetsplatsmåltid.

Förmån med fritt uppehälle
13 §

Värdet av förmån med fri bostad, kost, fritt lyse och värme är 1 290,00 mk per månad i ett rum samt 1 210,00 mk per månad i ett samfällt rum.

14 §

För person i sjömanstjänst är penningvärdet av i egenskap av sjöman erhållen naturaförmån 39,00 mk per dygn eller högst 877,50 mk per månad.

Bilförmån
15 §

Om löntagaren eller hans familj för privatkörning använder arbetsgivarens person- eller paketbil, betraktas den förmån han erhåller som bilförmån. Värdet av bilförmån fastställs i olika åldersgrupper enligt det år då bilen tagits i bruk och som framgår av registerutdraget (registrerats för första gång i Finland) enligt följande:

a) Åldersgrupp A (bilarna som tagits i bruk år 1992)

Fri bilförmån:

Det månatliga värdet av förmån utgör 1,8 % av bilens nyanskaffningspris ökad med 950 mark eller 63 penni per kilometer.

Förmån att använda bil:

Det månatliga värdet av förmån utgör 1,6 % av bilens nyanskaffningspris ökad med 500 mark eller 33 penni per kilometer.

Användning av värde per kilometer förutsätter kördagbok eller annan tillförlitlig utredning om antalet av körda kilometrar.

Månatligt värde Värde enligt kördagbok eller annan tillförlitlig utredning
grundvärde värde per kilometer
mk/mån mk/mån + p/km
b) Åldersgrupp B (bilarna som tagits i bruk åren 1990 och 1991)
I bilklassen,
cylindervolym högst 1300 cm3 och nyanskaffningspris högst 95 000 mk
- fri bilförmån 1 990 1 000 66
- förmån att använda bil 1 480 1 000 32
II bilklassen,
cylindervolym högst 1600 cm3 och nyanskaffningspris högst 137 000 mk
- fri bilförmån 2 500 1 350 77
- förmån att använda bil 1 920 1 350 38
III bilklassen,
cylindervolym högst 2000 cm3 och nyanskaffningspris högst 210 000 mk
- fri bilförmån 3 470 2 050 95
- förmån att använda bil 2 830 2 050 52
IV bilklassen,
cylindervolym över 2000 cm3 och nyanskaffningspris högst 255 000 mk
- fri bilförmån 4 500 2 750 117
- förmån att använda bil 3 740 2 750 66
V bilklassen,
nyanskaffningspris över 255 000 mk
- fri bilförmån 6 600 4 340 151
- förmån att använda bil 5 680 4 340 89
c) Åldersgrupp C (bilarna som tagits i bruk före år 1990)
I bilklassen,
cylindervolym högst 1300 cm3
- fri bilförmån 1 490 500 66
- förmån att använda bil 980 500 32
II bilklassen,
cylindervolym högst 1600 cm3
- fri bilförmån 1 830 680 77
- förmån att använda bil 1 250 680 38
III bilklassen,
cylindervolym högst 2000 cm3
- fri bilförmån 2 450 1 030 95
- förmån att använda bil 1 810 1 030 52
IV bilklassen,
cylindervolym över 2000 cm3
- fri bilförmån 3 130 1 380 117
- förmån att använda bil 2 370 1 380 66
16 §

Med cylindervolym avses motorns slagvolym i den storlek som den antecknats på registerutdraget.

17 §

I åldersgruppen A, vid beräkning av procentandelen av förmånens värde, avses med nyanskaffningspris bilmodellens allmänna riktminutförsäljningspris som var gällande vid ingången av den månad då bilmodellen togs i bruk och som bilimportören eller, då denna saknas, partihandeln uppgett minskat med 20 000 mark. Den erhållna procentandelen avrundas nedåt till närmaste 50 mark.

I åldersgruppen B bestäms bilens nyanskaffningspris för de bilar som tagits i bruk år 1990 enligt det riktminutpris som var gällande 30.9.1989 och som avses i 1 mom. och för de bilar som tagits i bruk år 1991 enligt det riktminutpris som var gällande 30.9.1990 och som avses i 1 mom.

18 §

Extra utrustning som skaffats i bilen utom vanliga vinterdäck och biltelefon beaktas vid bestämmande av bilförmånens värde.

I åldersgruppen A läggs värdet av extra utrustning till bilens nyanskaffningspris till den del dess värde överstiger 4 000 mark. Om den rabatt som arbetsgivaren fått på extra utrustning överstiger en vanlig kassa- eller annan dylik rabatt används det allmänna riktminutpriset som extra utrustningens värde.

I åldersgruppen B beaktas extra utrustning till den del dess värde överstiger 11 000 mk.

19 §

Under den tid som bilen hör till åldersgruppen B, står den kvar i den klass dit den placerats det år då den tagits i bruk eller dit den enligt senare anskaffade extra utrustning skulle placeras

Klassen för bilar i åldersgruppen C bestäms enbart på grundval av cylindervolymen.

20 §

Det är fråga om fri bilförmån, när arbetsgivaren står för kostnaderna för bilen. Det är fråga om förmån att använda bil, när löntagaren själv betalar åtminstone bränslekostnaderna för bilen. Ersättning som löntagaren betalar till arbetsgivaren för bilkostnaderna avdras från penningvärdet av fri bilförmån eller förmånen att använda bil.

21 §

Vid värdering av bilförmån räknas också användning av bilen för resor mellan bostaden och arbetsplatsen till privatkörning.

22 §

Penningvärdet av bilförmån skall höjas med 1 800,00 mk per månad eller 120 penni per kilometer, om bilen körs av en av arbetsgivaren anställd chaufför.

23 §

Av kördagbok som avses ovan i 15 § skall framgå hur många kilometer som dagligen under skatteåret körts med bilen.

I fråga om arbetskörslor som körts med bilen skall i kördagboken dagligen antecknas följande uppgifter:

- tidpunkten i början och i slutet av körningen,

- körningens avfärds- och ankomstplats samt vid behov rutten,

- vägmätarställningen i början och i slutet av körningen,

- körsträckan,

- ändamålet för körningen och

- bilens användare.

Telefonförmån
24 §

Penningvärdet av telefonförmån som uppkommer av att arbetsgivare bekostat telefon i löntagares hem är 130,00 mk per månad.

Värdet av naturaförmån som uppkommer av att arbetsgivare bekostat en mobiltelefon till löntagaren är 65,00 mk per månad.

Tillämpning av det gängse värdet
25 §

Såsom penningvärde av sådan förmån, vars gängse pris uppenbarligen understiger penningvärdet enligt detta beslut eller som inte nämnts ovan, skall anses dess gängse värde.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992 och det tillämpas vid förskottsinnehållning år 1992.

Helsingfors den 2 december 1991

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.