1438/1991

Given i Helsingfors den 5 december 1991

Förordning om Lammi biologiska stations naturskyddsområde

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 1 § 2 och 3 mom. samt 2 § 2 mom. lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23), av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 28 augusti 1981 (594/81):

1 §
Syftet med inrättandet av naturskyddsområdet

För att skydda sydfinsk lund- och annan skogsnatur samt för att främja miljöforskningen och undervisningen inrättas på ett område som staten äger i Lammi kommun Lammi biologiska stations naturskyddsområde såsom ett i lagen om naturskydd (71/23) avsett särskilt skyddsområde.

2 §
Avgränsningen av naturskyddsområdet

Arealen för Lammi biologiska stations naturskyddsområde är ca 19 hektar. Dess gränser har märkts ut med en röd streckad linje på bifogade karta.

3 §
Förbud

Inom Lammi biologiska stations naturskyddsområde är det förbjudet

1) att uppföra byggnader och konstruktioner samt att anlägga vägar,

2) att utföra dikning, att ta marksubstanser och att på annat sätt skada mark eller berggrund,

3) att ta eller skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem,

4) att döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur, att förstöra deras bon och att fånga och samla ryggradslösa djur samt

5) att slå läger eller göra upp öppen eld.

Inom naturskyddsområdet är det även förbjudet att vidta andra åtgärder som kan inverka ogynnsamt på naturförhållandena, på landskapsbilden eller på växt- och djurarternas fortbestånd.

4 §
Tillåtna åtgärder

Inom Lammi biologiska stations naturskyddsområde är det, om syftet med inrättandet av naturskyddsområdet inte riskeras, tillåtet

1) att uppföra sådana byggnader och konstruktioner och att anlägga sådana stigar som behövs för skötseln av och forskningen på området samt för undervisning,

2) att plocka bär och matsvamp,

3) att vidta åtgärder för växt- och djurarternas och lundekosystemens fortbestånd inom området samt för att återställa naturtillståndet i området,

4) att med tillstånd av Helsingfors universitets biologiska station i Lammi för forskning och undervisning avliva och fånga djur och samla växter, växtdelar samt ta markprov,

5) att använda och underhålla byggnader,

konstruktioner, vägar samt ellinjer och -anläggningar,

6) att vidta åtgärder som behövs för räddningstjänst och brandskydd samt

7) att utföra kartläggnings- och lantmäteriarbeten.

5 §
Underhålls- och dispositionsplan

En underhålls- och dispositionsplan skall göras upp för skötseln och användningen av Lammi biologiska stations naturskyddsområde. Den fastställs av Tavastehus länsstyrelse.

6 §
Särskilda stadganden

De stadganden enligt vilka vissa åtgärder är tillåtna inom Lammi biologiska stations naturskyddsområde medför inte för någon bättre rätt än han annars åtnjuter.

Miljöministeriet kan tillåta även andra än i 4 § nämnda åtgärder som inte strider mot syftet med inrättandet av naturskyddsområdet och som behövs för en ändamålsenlig skötsel och användning av det.

Lammi biologiska stations natuskyddsområde skall på ett synligt sätt märkas ut i terrängen.

7 §
Förvaltningen av naturskyddsområdet

Lammi biologiska stations naturskyddsområde är i Helsingfors universitets besittning och vård.

8 §
Närmare föreskrifter

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av miljöministeriet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 5 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Lammi biologiska stations naturskyddsområde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.