1435/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om ändring av mentalvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mentalvårdslagen av den 14 december 1990 (1116/90) 2 § 1 mom., 6 § 3 mom., 16 §, 17 § 1-3 mom., 18, 19, 21 och 22 §§, 24 § 1 och 2 mom. samt 34 § 2 och 3 mom. samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Ledning och tillsyn

Den allmänna planeringen och ledningen av samt tillsynen över mentalvårdsarbetet skall, om inte något annat stadgas genom lag, skötas av social- och hälsovårdsministeriet.


Social- och hälsostyrelsen är sakkunnigmyndighet för mentalvårdsarbetet. Om social- och hälsostyrelsens uppgifter och rätt att få upplysningar som behövs för skötseln av uppgifterna stadgas i lagen om social- och hälsostyrelsen (63/91).

6 §
Vård på statens sinnessjukhus

Beslut som gäller intagning på ett statligt sinnessjukhus fattas av social- och hälsostyrelsen. Då en åtalad har intagits för vård på statens sinnessjukhus beslutar social- och hälsostyrelsen om avslutande av vården och utskrivning från sjukhuset så som 17 § stadgar. I annat fall fattas beslutet om avslutande av vården och utskrivning från sjukhuset av överläkaren för det statliga sinnessjukhuset enligt social- och hälsostyrelsens föreskrifter.

16 §
Sinnesundersökning

När domstolen har beslutat om sinnesundersökning av en åtalad skall den utan dröjsmål sända handlingarna till social- och hälsostyrelsen. Denna bestämmer var undersökningen skall utföras och, om den utförs någon annanstans än på ett sjukhus, vem som skall utföra den.

Sinnesundersökningen skall utföras och utlåtandet om den åtalades sinnestillstånd tillställas social- och hälsostyrelsen senast två månader efter att undersökningen inleddes. Social- och hälsostyrelsen kan av grundad anledning förlänga undersökningstiden med högst två månader.

På basis av utlåtandet ger social- och hälsostyrelsen ett eget utlåtande till domstolen om den åtalades sinnestillstånd.

17 §
Vård oberoende av den åtalades vilja efter avslutad sinnesundersökning

Om det när sinnesundersökningen har utförts finns förutsättningar för att bestämma att den åtalade skall tas in för vård oberoende av sin vilja, skall social- och hälsostyrelsen oberoende av den åtalades vilja bestämma att han skall tas in för vård.

Med stöd av social- och hälsostyrelsens beslut får den som beslutet gäller oberoende av sin vilja kvarhållas för vård högst sex måna- der. Om det före utgången av denna tid förefaller uppenbart att det är nödvändigt att vården fortgår även därefter, men samförstånd om detta inte uppnås med patienten, skall om patienten ges ett observationsutlåtande för klarläggande av om det fortfarande finns förutsättningar för beslut om vård oberoende av patientens vilja. Frågan om vården skall fortsätta eller avslutas skall innan vården har varat sex månader avgöras genom ett skriftligt beslut av den läkare som avses i 11 §. Beslutet skall genast underställas social- och hälsostyrelsen.

Med stöd av ett beslut om fortsatt vård får patienten oberoende av sin vilja hållas intagen för vård högst sex månader. Därefter skall det på nytt undersökas om det finns förutsättningar för beslut om vård oberoende av patientens vilja. Beslut om förlängning eller avslutande av vården fattas av social- och hälsostyrelsen.


18 §
Utskrivning efter sinnesundersökning

Är det på basis av sinnesundersökningen uppenbart att det inte finns förutsättningar för beslut om vård oberoende av den åtalades vilja, får han med social- och hälsostyrelsens samtycke redan innan social- och hälsostyrelsens utlåtande har getts utskrivas från sjukhuset, om han så önskar.

Om social- och hälsostyrelsen i det utlåtande som avses i 16 § 3 mom. konstaterar att det inte finns förutsättningar att bestämma att en åtalad skall tas in för vård oberoende av sin vilja, skall den åtalade utan dröjsmål skrivas ut från sjukhuset ifall han så önskar.

19 §
Specialomsorger om åtalade utvecklings- störda

Om social- och hälsostyrelsen i ett fall som avses i 18 § 2 mom. konstaterar att de förutsättningar för specialomsorger mot vederbörandes egen vilja som nämns i 32 § 1 mom. lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77) föreligger, skall social- och hälsostyrelsen besluta om specialomsorger mot vederbörandes egen vilja. Social- och hälsostyrelsens beslut motsvarar härvid ett sådant beslut av ledargruppen för specialomsorger som avses i 33 § 3 mom. lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Beslutet skall dock inte underställas länsrätten.

Anser social- och hälsostyrelsen på framställning av ledargruppen för specialomsorger att de förutsättningar för specialomsorger mot vederbörandes egen vilja som nämns i 32 § 1 mom. lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda inte längre föreligger, skall specialomsorgerna genast avslutas och patienten, om han så önskar, utskrivas från den verksamhetsenhet som meddelar specialomsorger.

21 §
Utredning av behovet av psykiatrisk sjukvård när den åtalade inte döms till straff

Om en domstol på grund av en åtalads sinnestillstånd inte dömer ut straff, kan den hänskjuta frågan om hans behov av psykiatrisk sjukvård till social- och hälsostyrelsen. Domstolen kan samtidigt bestämma att han skall hållas i fängelse tills social- och hälsostyrelsen har meddelat sitt beslut.

Är det för att klarlägga behovet av psykiatrisk sjukvård för någon som inte dömts till straff nödvändigt, kan social- och hälsostyrelsen bestämma att han för högst 30 dagar skall tas in på sjukhus för undersökning.

22 §
Vård av en åtalad som inte har dömts till straff, oberoende av hans vilja

Om social- och hälsostyrelsen konstaterar att det finns förutsättningar att bestämma att en person som på grund av sitt sinnestillstånd inte dömts till straff skall tas in för vård oberoende av sin vilja, skall social- och hälsostyrelsen bestämma att han skall tas in för sådan vård. Om kvarhållande i vård och fortsatt vård gäller 17 §.

Konstaterar social- och hälsostyrelsen att det inte finns förutsättningar för att bestämma att en person som på grund av sitt sinnestillstånd inte dömts till straff skall tas in för vård oberoende av sin vilja, skall denne utan dröjsmål skrivas ut från sjukhuset, om han så önskar, eller friges från fängelset.

Om social- och hälsostyrelsen i ett fall som avses i 2 mom. konstaterar att de förutsätt- ningar för specialomsorger mot vederbörandes egen vilja som nämns i 32 § 1 mom. lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda föreligger, skall social- och hälsostyrelsen besluta om specialomsorgerna så som sägs i 19 §.

24 §
Ändringssökande

Ett beslut av en sjukhusläkare om att någon oberoende av sin vilja skall tas in för vård eller att vården skall förlängas får överklagas ge- nom besvär hos länsrätten inom 14 dagar från delfåendet. Ett beslut som en sjukhusläkare har fattat i ett fall som avses i 17 § 2 mom. och som gäller förlängning av vården oberoende av patientens vilja överklagas dock genom besvär hos social- och hälsostyrelsen inom 14 dagar från delfåendet. Om sökande av ändring gäller i övrigt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Social- och hälsostyrelsens beslut om att någon oberoende av sin vilja skall tas in för vård eller om fortsatt vård eller i de fall som avses i 21 § om att någon skall tas in på sjukhus för undersökning samt social- och hälsostyrelsens beslut som gäller meddelande av specialomsorger oberoende av patientens vilja, liksom även länsrättens och social- och hälsostyrelsens beslut i ärenden som avses i 1 mom. får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.


34 §
Närmare stadganden och bestämmelser

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om hur vård oberoende av patientens vilja skall ordnas.

Formulär för blanketter för de utlåtanden och beslut som avses i denna lag fastställs vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 38/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 3/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.