1413/1991

Given i Helsingfors den 28 november 1991

Statsrådets beslut om ändring av 8 § statsrådets beslut om asbestarbete

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet ändrat 8 § i sitt beslut av den 26 november 1987 om asbestarbete (886/87) som följer:

8 §
Förutsättningarna för utförandet av rivning och sanering av asbesthaltiga konstruktioner

Rivning av byggnader eller konstruktioner som innehåller asbestmaterial eller asbesthaltigt material som frigörs och avlägsnande av asbest från sådana byggnader och konstruktioner från vilka asbest lätt sprids i luften på arbetsplatsen får endast utföras av sådana arbetsgivare som arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå har konstaterat vara behöriga att utföra sådant arbete i enlighet med detta beslut och andra bestämmelser som gäller asbestarbete och som arbetarskyddsbyrån har bemyndigat att utföra sådant arbete.

Arbetarskyddsbyrån skall bemyndiga en arbetsgivare som

1) vid asbestrivningsarbeten endast anlitar sådan arbetsledning och sådana arbetstagare som har fått en av arbetarskyddsstyrelsen godkänd utbildning för asbestrivningsarbeten,

2) iakttar arbetarskyddsstyrelsens beslut om godkännbara metoder och anordningar i asbestrivningsarbete (231/90),

3) vid asbestrivningsarbeten och i fråga om förfaringssätt som hänför sig till dem även annars iakttar de stadganden och bestämmelser som gäller dessa arbeten.

Bemyndigandet gäller i hela landet.

Ett bemyndigande som avses i 1 mom. behövs inte i sådant arbete utomhus där tak- eller väggplattor av asbestcement avlägsnas hela i arbete eller där den totala arbetstid som behövs för rivningsarbetet inte överskrider en mantimme.

Arbetarskyddsstyrelsen kan på förslag av en arbetarskyddsbyrå återkalla ett bemyndigande, om villkoren i 2 mom. inte längre uppfylls.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 28 november 1991

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Leo Suomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.