1402/1991

Given i Helsingfors den 5 december 1991

Lag om ändring av 6 § lagen om införande av ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 2 mom. lagen den 5 februari 1965 om införande av ärvdabalken (41/65),

detta lagrum sådant det lyder i lag av den 13 januari 1978 (20/78), samt

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

6 §

Vill någon att arv enligt 5 kap. 2 § i den nya ärvdabalken skall överlåtas till en person som har stått arvlåtaren nära eller till en kommun, skall ansökan om detta göras hos statskontoret inom ett år från arvlåtarens död. En ansökan som har gjorts senare kan dock beaktas, om den kommer till statskontoret innan något beslut om överlåtelse eller behållande av egendomen i statens ägo har fattats. Statskontoret skall i andra fall än sådana som avses i 5 kap. 2 § 4 mom. ärvdabalken överföra ärendet till finansministeriet.

Vad som stadgas i 2 mom. gäller också egendom som landskapet Åland har överlåtit till staten enligt 63 § självstyrelselagen för Åland (1144/91).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Om arvlåtaren har avlidit före ikraftträdandet, tillämpas dock den tidigare lagen.

Regeringens proposition 49/91
Lagutsk. bet. 4/91

Helsingfors den 5 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.