1397/1991

Utfärdat i Helsingfors den 28 november 1991

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om bekämpning av insekt- och svampskador i skog

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 4 § 1 mom. och 15 § lagen den 8 februari 1991 om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/91) beslutat:

1 §

Barrvirke som avverkats under de tider som nämns i 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/91) behöver inte transporteras bort från avverkningsplatser eller avlägg, om

1) avståndet från avlägget till sådana bestånd där mer än 30 procent av virkesvolymen är av samma trädslag som det virke som finns i avlägget är minst:

Virkeslagrets storlek Bestånd i fröträds eller skärmställning eller unga gallringsskogar Övriga bestånd
högst 100 m3 200 m 100 m
mer än 100 m3 400 m 200 m,

2) virket innan skadeinsekterna svärmar täcks in med ett överdrag som förhindrar insekternas angrepp och som skall täcka en talltrave helt och i fråga om en grantrave översta lagret samt lång- och kortsidorna på minst en meters höjd uppmätt från travens övre kant,

3) de översta lagren av virkestraven transporteras bort efter insekternas angrepp, men före utgången av de tider för borttransport av virke som nämns i 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog, eller om virket barkas minst en månad före utgången av de tider som avses ovan,

4) virket bevattnas så, att bevattningen av tallvirke börjar minst två veckor och bevattningen av granvirke minst fyra veckor före de tider som i 3 punkten föreskrivits för borttransport av virke och att bevattningen pågår minst åtta veckor, eller

5) virket behandlas mot skadeinsekters angrepp med bekämpningsmedel som godkänts för ändamålet.

2 §

Om det på avverkningsplatsen efter avverkningar som utförts under de tider som avses i 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog per hektar finns mer än 10 kubikmeter stamlumpar av tall eller gran eller motsvarande stamdelar som inte duger till gagnvirke, skall ägaren sörja för att dessa stamdelar transporteras bort från avverkningsplatser och avlägg inom de tider som anges i lagens 2 § eller att andra åtgärder enligt 1 § i detta beslut vidtas.

3 §

Om det i en skog som har passerat plantskogsstadiet finns barrträd som har skadats av storm, snö, skogsbrand eller någon annan skadegörare och som per hektar utgör mer än 10 procent av beståndets stamantal eller en eller flera grupper av minst 20 skadade barr träd, skall markägaren vidta åtgärder somavses i 5 § lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog.

Som skadade träd betraktas träd från vilka det uppenbart sprider sig insekter som förorsakar skogskador.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992. Vad som sägs i 2 § tillämpas dock inte på avverkningsplatser från vilka virket har transporterats bort före ikraftträdandet.

Helsingfors den 28 november 1991

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Överinspektör
Hannu Kukkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.