1393/1991

Given i Helsingfors den 5 december 1991

Lag om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 1 mom. 2 punkten, 4 § 2 punkten, 6 § 1 mom., 8 § 1 och 2 mom., 11 § 1 mom., 12, 14, 15 och 17 §§ samt 20 § 1 mom. lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/90) som följer:

3 §
Skatteobjekt

Källskatt på ränteinkomst skall betalas för följande inhemska ränteinkomster:


2) ränta på masskuldebrev som har emitterats av staten eller som anges i lagen om obligations- och debenturelån samt övriga masskuldebrevslån (553/69) och som bjuds ut till allmänheten för teckning.


4 §
Undantag som gäller skatteplikt

Källskatt på ränteinkomst skall inte betalas


2) för avkastning som skall anses som ränta eller för annan gottgörelse som betalas i samband med överföring av en deposition eller överlåtelse av ett masskuldebrev.

6 §
Skattebelopp och uträkningen av skatten

Beloppet av källskatten på ränteinkomst är 15 procent av den ränta som har betalts på en deposition eller ett masskuldebrevslån.


8 §
Förhandsbesked

Centralskattenämnden kan på ansökan av räntetagaren eller räntebetalaren meddela förhandsbesked om skyldighet att betala källskatt på ränteinkomst enligt denna lag. I fråga om meddelande av förhandsbesked iakttas i tilllämpliga delar vad beskattningslagen (482/58) stadgar om förhandsbesked av centralskattenämnden.

Har ett ärende inte avgjorts genom centralskattenämndens beslut och är en ansökan som gäller det inte anhängig i nämnden, kan länsskatteverket i det län där räntebetalarens hemkommun finns på ansökan av räntetagaren eller räntebetalaren meddela förhandsbesked om skyldigheten att betala källskatt på ränteinkomst.


11 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Deklarationsskyldigheten enligt beskattnings-lagen gäller inte ränteinkomst för vilken källskatt skall betalas enligt denna lag och inte det kapital på vilket räntan betalas. Av räntebetalarens bokföring skall dock tillförlitligt framgå de omständigheter som är relevanta för uträknande av källskatt på ränteinkomst. På uppmaning av en behörig tjänsteman vid länsskatteverket skall räntebetalaren visa de handlingar som behövs för tillsynen över källskatten på ränteinkomst samt annan behövlig utredning. Länsskatteverket skall dessutom årligen tillställas i förordning närmare angivna uppgifter om källskattepliktiga räntor och om den källskatt som har uppburits för dem samt på uppmaning av verket uppgifter om de skattskyldiga för vilkas i 3 § nämnda räntor källskatt inte har uppburits samt om de räntor som har betalts till dem. Den som emitterar ett masskuldebrevslån skall dessutom uppge villkoren för det lån han emitterar, samt en arbetsgivare som betalar ränta på en deposition i ett intressekontor och ett andelslag som bedriver lånerörelse enligt 18 a § lagen om andelslag de kontovillkor som de iakttar i deponeringsverksamheten.


12 §
Uppbörd av skatt hos räntetagaren

Har källskatt för ränteinkomst inte uppburits för ränteinkomst enligt 3 § som den som är skyldig att betala källskatten har erhållit, skall skattebyrån i räntetagarens hemkommun påföra räntetagaren källskatten. Har räntetagaren inte hemkommun i Finland, verkställer Helsingfors skatteverk debiteringen. Debitering verkställs dock inte senare än inom det sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatten borde ha burits upp. I samband med debiteringen skall den skattskyldige, med iakttagande i tillämpliga delar av beskattningslagens stadganden om efterbeskattning, påföras ränta som motsvarar dröjsmålsränta och skatteförhöjning.

14 §
Gottskrivning och återbäring av källskatt

Källskatt som har uppburits hos räntetagaren utan grund betraktas som förskott på inkomstskatten, och på den tillämpas stadgandena om användning och återbäring av förskott i lagen om förskottsuppbörd (418/59) och beskattningslagen.

Har räntebetalaren i källskatt betalt ett större belopp än vad som har uppburits i källskatt, får räntebetalaren dra av det överbetalda beloppet i samband med källskatt som erläggs senare och som hänför sig till samma år. Kan avdrag inte göras, återfår räntebetalaren på ansökan det överbetalda beloppet av länsskatteverket. Ansökan till länsskatteverket skall göras inom de fem kalenderår som följer efter skattebetalningen.

15 §
Uppbörd av källskatt hos räntebetalaren

Har räntebetalaren underlåtit att bära upp eller betala källskatt på ränteinkomst till staten, gäller i fråga om uppbörden av skatten och påföljderna i anslutning till den samt om återbäringen i tillämpliga delar vad som i lagen om förskottsuppbörd eller med stöd av den stadgas eller bestäms om förskottsinnehållning. Debitering verkställs dock inte, om på ränteinkomsten har innehållits förskott enligt lagen om förskottsuppbörd.

17 §
Ändringssökande

Om sökande av ändring i ett beslut genom vilket räntetagaren har påförts källskatt gäller vad beskattningslagen stadgar om ändringssökande genom besvär. Besvären behandlas dock inte som skatterättelse enligt 82 § beskattningslagen.

När ändring söks i länsskatteverkets beslut, tillämpas vad lagen om förskottsuppbörd stadgar om sökande av ändring i motsvarande beslut som gäller förskottsuppbörd.

Då ändring söks i centralskattenämndens beslut om källskatt på ränteinkomst, tillämpas vad beskattningslagen stadgar om sökande av ändring i centralskattenämndens beslut.

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och gäller till utgången av 1993.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Lagen tillämpas på sådana räntor på depositioner och masskuldebrevslån som hänför sig till 1992 och 1993. Lagens 4, 8, 11, 12, 14, 15 och 17 §§ tillämpas dock redan på de räntor som hänför sig till 1991. Lagens 3 § tillämpas i sin ändrade form på räntor på masskuldebrevslån som emitteras efter att denna lag har trätt i kraft och i sin ursprungliga form på räntor på masskuldebrevslån som emitterats före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 52/91
Statsutsk. bet. 38/91

Helsingfors den 5 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.