1367/1991

Given i Helsingfors den 21 november 1991

Lag om ändring av lagen om bostadshusreservering vid beskattningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 och 3 §§ samt 6 § 1 och 2 mom. lagen den 28 november 1986 om bostadshusreservering vid beskattningen (846/86) som följer:

1 §
Bostadshusreservering

Ett samfund som avses i 4 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) får vid stats- och kommunalbeskattningen från sin inkomst dra av en reservering som bildats för sådana vid beskattningen avdragbara utgifter för uppförande, användning och underhåll av samt reparationsbyggande på ett eget bostadshus samt för underhåll och användning av tomt i anslutning till ett eget bostadshus (bostadshusreservering).

3 §
Bostadshusreserveringens storlek

Maximibeloppet av en bostadshusreservering som görs i samfundets bokföring senast vid fastställandet av bokslutet är under skatteåret 400 mark per kvadratmeter av bostadsbyggnadens yta. En bostadshusreservering som motsvarar en mindre yta än 200 kvadratmeter eller som är mindre än 20 000 mark är inte avdragbar vid beskattningen.

6 §
Bokföring av en bostadshusreservering som inkomst

En bostadshusreservering som inte har använts under den tid som nämns i 4 § 1 mom. räknas som samfundets inkomst under det skatteår då reserveringen senast borde ha använts.

Upplöses samfundet eller äger det inte längre några sådana bostadsbyggnader som avses i 2 §, räknas bostadshusreserveringen som samfundets inkomst under det skatteår då beslut om upplösning av samfundet fattades eller vid vars utgång samfundet inte längre äger bostadsbyggnader som nämns i 2 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1992. Stadgandet i 6 § 1 mom. tillämpas dock första gången vid beskattningen för 1990.

Regeringens proposition 63/91
Statsutsk. bet. 24/91

Helsingfors den 21 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.