1350/1991

Given i Helsingfors den 15 november 1991

Lag om ändring av lagen om tryckkärl

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 2 februari 1973 om tryckkärl (98/73) 5 § 2 mom.,

ändras 4 § 2 mom. samt

fogas till lagen en ny 6 a § och till 12 § nya 2 och 3 mom. som följer:

4 §

Tillsynsmyndigheten kan förbjuda tillverkning, utlämnande från tullen, förflyttning, försäljning och användning av tryckkärl som inte stämmer överens med denna lag eller med stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den. I stället för förbud kan tillsynsmyndigheten fastställa motsvarande begränsningar. Förbudet eller begränsningen kan gälla ett eller flera likadana kärl. När en besiktningsman som är anställd hos tillsynsmyndigheten har grundad anledning att befara att ett enskilt tryckkärl inte stämmer överens med föreskrifterna, kan han meddela ett motsvarande temporärt förbud eller fastställa en motsvarande temporär begränsning som gäller till dess tillsynsmyndigheten har avgjort saken på grundval av en undersökning som skall utföras i brådskande ordning.

6 a §

Tekniska kontrollcentralen får lämna ut uppgifter till motsvarande utländska organ som bedriver kontrollverksamhet, till internationella organisationer och till stater som deltar i det internationella samarbetet, när uppgifterna behövs för detta. När personuppgifter lämnas till utlandet skall personregisterlagen (471/87) iakttas.

12 §

Genom förordning kan stadgas att handels- och industriministeriet får meddela närmare föreskrifter om tryckkärl, konstruktionsmaterial och utrustning i dem samt om planering, tillverkning, import, testning, placering, användning, kontroller och annan övervakning av dem. Likaså kan genom förordning stadgas att tillsynsmyndigheten, till den del det är fråga om teknik och säkerhet, kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av ministeriebeslut som avses här samt bestämma eller godkänna den standard som skall iakttas vid tillämpningen av beslutet.

Genom förordning kan dessutom stadgas att tekniska kontrollcentralen kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om teknik och säkerhet beträffande sådana tryckkärl på vilka det, på grund av att tryckkärlet är ofarligt eller på grund av att nödvändig säkerhet kan uppnås på något annat sätt, inte är nödvändigt att tillämpa stadgandena och bestämmelserna om tillverkning, kontroll och användning av tryckkärl. Genom förordning kan också stadgas att centralen får meddela närmare föreskrifter och anvisningar om teknik och säkerhet beträffande sådana grupper av tryckkärl på vilka det med avseende på planering, konstruktionsmaterial, tillverkning, testning, kontroll eller användning skulle vara oskäligt eller oändamålsenligt att tillämpa förordningen, om nödvändig säkerhet kan uppnås på detta sätt. Genom förordning kan dessutom stadgas att tekniska kontrollcentralen, i de fall om vilka stadgas mera detaljerat i förordningen, kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om teknik och säkerhet beträffande sådana tryckkärl i fråga om vilka det med tanke på säkerheten inte skulle vara tillräckligt att handels- och industriministeriets föreskrifter iakttas.


Denna lag träder i kraft den 31 december 1991.

Regeringens proposition 76/91
Ekonomiutsk. bet. 11/91

Helsingfors den 15 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.