1320/1991

Given i Helsingfors den 1 november 1991

Lag om ändring av 62 och 63 §§ lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 62 § 1 och 2 mom. samt 63 § 1 och 2 mom. lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/40), dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 6 augusti 1982 (612/82), som följer:

62 §

Finansministeriet kan på ansökan och på de villkor som det bestämmer bevilja partiell eller fullständig befrielse från arvs- och gåvoskatt, dröjsmålsränta och restavgift samt ränta med anledning av uppskov. Befrielse kan beviljas,

1) om den skattskyldiges skattebetalningsförmåga med beaktande av den inkomst och den förmögenhet som står till hans och hans familjs förfogande av särskilda skäl, såsom försörjningsplikt, arbetslöshet eller sjukdom, väsentligen har nedgått,

2) om indrivning av skatten uppenbart skulle äventyra den fortsatta verksamheten vid en gårdsbruksenhet eller något annat företag eller bevarandet av arbetsplatser, eller

3) om det av någon annan särskild orsak vore uppenbart oskäligt att driva in skatten.

Skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som avses i 1 mom., om det belopp som befrielsen gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.


63 §

Har värdet av en andel i ett bo eller av en gåva efter att skattskyldigheten började väsentligt minskat, kan finansministeriet av särskilda skäl och på de villkor som det bestämmer, på ansökan besluta att en sådan andel av den betalda skatten som kan anses vara skälig skall återbetalas till den skattskyldige eller att det obetalda skattebeloppet skall minskas i motsvarande mån.

Skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som avses i 1 mom., om det belopp som befrielsen gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.Denna lag träder i kraft den 15 november 1991.

Regeringens proposition 56/91
Statsutsk. bet. 22/91

Helsingfors den 1 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.