1318/1991

Given i Helsingfors den 1 november 1991

Lag om ändring av 28 och 49 a §§ lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 28 § 1 och 2 mom. samt 49 a § 1 och 2 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59),

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 6 augusti 1982 (610/82), som följer:

28 §

Finansministeriet kan av särskilda skäl och på de villkor som det bestämmer på ansökan bevilja befrielse från ett icke innehållet belopp som en arbetsgivare med stöd av 24 § och 25 a § 3 mom. har ålagts att betala, från skattetillägg enligt 22 och 25 §§, förhöjning enligt 25 b § samt dröjsmålsränta och restavgift enligt lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt (145/76) liksom även från ränta som på grund av uppskov skall betalas på skatt. Finansministeriet kan bevilja befrielse från dessa belopp också då de borde redovisas eller har redovisats till någon annan skattetagare än staten.

Skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som avses i 1 mom., om det belopp som befrielsen gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.


49 a §

Finansministeriet kan av särskilda skäl och på de villkor som det bestämmer på ansökan bevilja befrielse från dröjsmålsränta och restavgift som skall betalas på debiterat förskott samt från ränta som med anledning av uppskov skall betalas på förskott. Ministeriet kan bevilja befrielse från dessa belopp också då de borde redovisas eller har redovisats till någon annan skattetagare än staten.

Skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som avses i 1 mom., om det belopp som befrielsen gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.Denna lag träder i kraft den 15 november 1991.

Regeringens proposition 56/91
Statsutsk. bet. 22/91

Helsingfors den 1 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.