1301/1991

Given i Helsingfors den 1 november 1991

Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 §, 10 § 1 mom., 16 § 3 mom. och 18 § 1 mom. lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78),

av dessa lagrum 10 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 22 februari 1991 (353/91), samt 16 § 3 mom. och 18 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 4 juli 1980 (526/80), som följer:

3 §

Statsskatt, kommunalskatt och kyrkoskatt samt folkpensionspremie och sjukförsäkringspremie uppbärs gemensamt.

10 §

Skattekvittningsdag är den sista dagen i den månad under vilken skatteuppbördsmyndigheten fått kännedom om återbäringen. Då förskott som skall återbäras kvittas mot skatterest, är skattekvittningsdagen den sista dagen i månaden före den då beskattningen har slutförs. Då skattekvittningen verkställs enligt 9 a §, är skattekvittningsdagen den sista dagen i året efter skatteåret. Om kvittning enligt 9 a § verkställs som betalning av i 82 eller 83 §§ avsedd skatt som har debiterats genom skatterättelse eller efterbeskattning, är skattekvittningsdagen dock den sista dagen i månaden efter den då skatten debiterades.


16 §

På de belopp som betalas eller uppbärs vid debiteringsredovisningen beräknas en förhöjning enligt ett genom förordning fastställt procenttal. Förhöjningen beräknas på den skillnad som fås då från det sammanlagda beloppet av skattetagarens i 1 mom. avsedda skatteandel och skattetagarens förskottsåterbäringsandel avdras de belopp som har redovisats till skattetagarna som förskottsinnehållningar och förskottsuppbörd. Förhöjningen betalas eller uppbärs under den tredje månaden efter debiteringsredovisningen.


18 §

De redovisade beloppen rättas under den fjärde månaden efter den då beskattningen slutförs och därefter årligen i januari (rättelseredovisning). I de använda debiteringsförhållandena inberäknas härvid utom debiteringen av regelmässig slutlig skatt och av skogsvårdsavgift även till skatteåret hänförda andra debiteringar av skatter enligt beskattningslagen och skogsvårdsavgift samt av ändringar i debiteringen och av andra skäl föranledda avdrag från de belopp som redovisats eller skall redovisas till skattetagarna. Beloppen enligt rättelseredovisningen utbetalas till skattetagarna eller avdras hos dem i samband med månadsredovisningen för rättelseredovisningsmånaden.Denna lag träder i kraft den 6 november 1991. Den tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 1990, dock så att den sista januari 1992 är kvittningsdag vid kvittning av sådant förskott för skatteåret 1990 som skall återbäras.

Regeringens proposition 113/91
Statsutsk. bet. 34/91

Helsingfors den 1 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.