1282/1991

Utfärdat i Helsingfors den 8 oktober 1991

Trafikministeriets beslut om statsunderstöd för buss och taxitrafik som garanterar basservicen inom trafiken

Trafikministeriet har med stöd av 29 § 3 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91) beslutat:

1 §
Allmänt

I syfte att garantera basservicen i kollektivtrafiken beviljas ur anslagen från statsbudgeten, med stöd av 23 § 1 punkten lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg, för linjetrafik med buss tilläggsersättning som statsunderstöd och för taxitrafikens del statsunderstöd, såsom detta beslut föreskriver.

2 §
Förutsättningar

Tilläggsersättning och statsunderstöd kan beviljas förutsatt att:

1) trafiken uppfyller de kännetecken som definieras i lagens 2 § 6 punkt;

2) trafiken har organiserats på ett ekonomiskt och ändamålsenligt sätt med tanke på det allmänna bästa;

3) trafiken är olönande, varvid det inte är möjligt att inleda eller uppehålla trafikverksamhet enbart med biljettinkomster och

4) trafiken inte är stadsmässig lokaltrafik.

En förutsättning för beviljande av tilläggsersättning i de fall som nämns i 8 § 2 mom. i detta beslut, är dessutom att trafikidkaren förbinder sig att avstå från sitt trafiktillstånd.

Trafikförbindelser som ersätter upphörande tågtrafik kan betraktas som nödvändiga regionala förbindelser.

I samband med beslut om tilläggsersättningar eller statsunderstöd beaktas skärgårdens specialförhållanden.

3 §
Olönsam busstrafik

Busstrafiken anses vara olönsam om biljettinkomsterna är mindre än de varierande driftskostnaderna för trafikskötsel. När ny trafikverksamhet inleds eller när trafikhelheter omorganiseras är det möjligt att godkänna kostnader som överstiger de ovannämnda kostnaderna som gräns för olönsamhet.

4 §
Ansökningsförfarande

Ansökningen görs på en blankett. De ansökningstider den beviljande myndigheten fastställt skall följas.

Tilläggsersättning för linjetrafik med buss kan sökas av trafikidkare, som har behörigt trafiktillstånd för att driva trafikverksamhet. Trafikidkaren bifogar till ansökningen behövliga utredningar och skickar ansökningen till den kommun där trafiken idkas. Kommunen bifogar sitt utlåtande till ansökningen och vidarebefordrar den till berörda länsstyrelser.

I fråga om statsunderstöd för taxitrafik är det kommunen som söker understödet från länsstyrelsen. Kommunen ingår ett avtal med idkaren av taxitrafik om skötseln av denna verksamhet.

5 §
Beviljande

Trafikministeriet beviljar tilläggsersättningar för busstrafiken. Beslutet gäller tillsvidare, förutsatt att något beslut om tidsbegränsning inte görs skilt för sig.

Länsstyrelsen beviljar statsunderstöd för taxitrafiken.

Tilläggsersättning och statsunderstöd beviljas och utbetalas inom ramen för de kvoter som trafikministeriet fastställer för enskilda län.

6 §
Upphävande av beslut om beviljande

Den myndighet som beviljar ersättningarna, kommunen eller trafikidkaren kan upphäva beslutet om tilläggsersättning. Tiden för uppsägning är sex månader och när trafiktillstånd förnyas två månader.

Den beviljande myndigheten eller kommunen kan upphäva beslutet om statsunderstöd. Tiden för uppsägning är tre månader.

7 §
Beräkningsprinciperna

Från transportkostnaderna avdras biljettinkomsterna och eventuella övriga inkomster. På basis av underskottet utbetalas, som tilläggsersättning eller som statsunderstöd, den andel som hänför sig till kommunerna. På förslag av kommunen kan tilläggsersättningen eller statsunderstödet också hänföras till sådan trafikandel som körs på annan kommuns område.

Om frågan gäller trafik, vars tilläggsersättning eller statsunderstöd täcks enbart genom statsanslag, besluter den beviljande myndigheten om vilken trafik som beviljas statsandelen.

8 §
Körkostnaderna

De i busstrafiken tillämpade körkostnaderna kan beräknas genom att beakta dels körkilometrarna, dels den nödvändiga tid som går åt för att sköta trafiken. I kostnadskalkylerna medräknas också nödvändiga transferkörningar.

Om de beräknade kostnaderna inte motsvarar de verkliga kostnaderna, kan man vid kostnadsberäkningen beakta den tid som bil-rotationen förutsätter.

Trafikministeriet besluter skilt för sig om den maximinivå som skall följas i situationer avsedda i 1 och 2 mom.

Om passagerarantalet på en busstur är så ringa att transporten kunde ske med taxi, beräknas kostnaderna enligt kostnaderna för taxitransport.

Maximibeloppet för taxibilars körkostnader är samma som den av trafikministeriet fastställda ruttaxan för taxibilar.

9 §
Biljettinkomster

Biljettinkomsterna fastslås på basis av passagerarräkningar och andra utredningar.

Biljettinkomsterna beaktas i överenstämmelse med den av trafikministeriet stadfästa persontaxan för bussar, varvid man för priset på en engångsbiljett tillämpar grundtaxan.

I den uträkning som görs på basis av beslutet om utbetalning, för den trafikens del som erhåller tilläggsersättning, kan biljettinkomsterna definieras på basis av passagerarantalet under den föregående betalningsperioden utan passagerarräkning, förutsatt att förändringarna i trafiken är ringa och att kommunen och trafikidkaren godkänner detta.

I fråga om trafik som ersätter indragen tågtrafik beaktas den taxenivå som allmänt tillämpas inom tågtrafiken.

Trafikidkaren överför biljettinkomsterna från taxitrafiken till kommunen.

10 §
Offerttävling

En offerttävling kan anordnas om körkostnaderna för busstrafiken har beräknats enligt 8 § 2 mom. i detta beslut och om de förutsättningar som nämns i 6 § förordningen om tillståndspliktig persontrafik på väg (347/91) uppfylls.

I frågan om skötseln av taxitrafik kan kommunen be om offerter.

Med offerttävlingen strävar man efter att finna det mest ekonomiska och också i övrigt förmånligaste sättet att sköta trafiken. När beslut om offerterna görs skall man dessutom beakta hurudana förutsättningar de olika alternativen har att ur olika kundgruppers synvinkel uppfylla kraven på trafikservice och trafikidkarens förmåga att på lång sikt sköta trafiken.

11 §
Kostnadsfördelning

Statens och kommunernas kostnadsfördelning överensstämmer med 4 § lagen om ändring och temporär ändring av lagen om statsandelar och statsunderstöd till grundskola, gymnasier och allmänna bibliotek (1147/88). I fråga om regionalt nödvändiga förbindelser kan staten täcka hela tilläggsersättningen.

12 §
Betalning

Länsstyrelserna betalar statens andel av till-läggsersättningen och statsunderstödet.

Beslut om betalning av tilläggsersättning åt busstrafik görs för ett år eller för kortare tid. Betalningsraterna som ingår i beslutet om betalning skall tidmässigt så gott som möjligt följa trafikverksamheten.

Statens andel av tilläggsersättningen för busstrafiken utbetalas bara om kommunen förbinder sig att betala sin andel, förutsatt att det inte är fråga om sådan trafik som staten ensam betalar tilläggsersättning för.

Statsunderstöd för taxitrafiken utbetalas i efterhand två gånger i året. Statsunderstödet kan utbetalas som en beräknad helhetsrat om förändringarna i trafiken har varit ringa, förutsatt att kommunen godkänner detta.

Vid behov kan förskott på tilläggsersättningar och statsunderstöd utbetalas.

13 §
Minimiantalet passagerare

Tilläggsersättning eller statsunderstöd kan inte utbetalas för trafik som körs för att uträtta ärenden vars passagerarantal är i medeltal under 2,0 passagerare, eller för sådan basservicetrafik vars passagerarantal är under 2,5 passagerare.

14 §
Ikraftträdande

Detta beslut skall följas i trafiken från och med den 1.1.1992.

Helsingfors den 8 oktober 1991

Trafikminister
Ole Norrback

Chefen för byrå, överinspektör
Jorma Hakala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.