1281/1991

Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 a § 1 och 2 mom. samt 18 b § 1 mom. 3 punkten arbetsordningen för riksdagen av den 19 december 1927, sådana de lyder i riksdagens beslut av den 18 februari 1983, samt

fogas till 16 §, sådan den lyder i riksdagens beslut av den 5 december 1974, ett nytt 2 mom. som följer:

16 §

När ett specialutskott behandlar ett lagförslag eller ett annat ärende som särskilt angår samerna skall det bereda företrädare för samerna tillfälle att bli hörda, om det inte finns särskilda skäl till annat.

18 a §

Riksdagen kan när den remitterar ett ärende till ett specialutskott för beredning bestämma att ett annat specialutskott skall avge utlåtande till utskottet om ärendet eller om en del av det.

Ett specialutskott kan på eget initiativ begära utlåtande av ett annat specialutskott om ett ärende som det bereder eller om en del av detta.


18 b §

Specialutskott skall i allmänhet upptaga de till utskottet remitterade ärendena till behandling i följande ordning:


3) utlåtande som skall avges till riksdagen, stora utskottet eller ett annat utskott i ärenden som avses i 4-7 punkten;Dessa ändringar i arbetsordningen träder i kraft den 1 november 1991.

Helsingfors den 22 oktober 1991

På riksdagens vägnar


Ilkka Suominen talman


Erkki Ketola generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.