1270/1991

Given i Helsingfors den 25 oktober 1991

Förordning om ändring av förordningen om Post- och televerket

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 20 oktober 1989 om Post- och televerket (928/89) 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. 6 punkten och 7 § som följer:

1 §
Styrelsen

Post- och televerkets styrelse, som utses av statsrådet, består av en ordförande, en vice ordförande och sex andra medlemmar.


2 §
Styrelsens uppgifter

Utöver vad som stadgas i 13 § lagen om statens affärsverk (627/87) skall styrelsen inom ramen för affärsverkets befogenhet:


6) godkänna arbets- och tjänstekollektivavtal, om inte styrelsen har gett verkställande direktören i uppgift att godkänna avtalen inom de gränser som styrelsen bestämmer, samt


7 §
Priser som statsrådet bestämmer

Statsrådet bestämmer priserna eller den allmänna prisnivån på följande av Post- och televerkets tjänster:

1) 1 klass brev i lägsta viktklassen,

2) transport och utdelning av tidningar i den normala postutbärningen som 16 timmars eller motsvarande tjänst, samt

3) hyrd lokaltelefonanslutning.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1991.

Helsingfors den 25 oktober 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.