1237/1991

Utfärdat i Helsingfors den 3 oktober 1991

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om de grunder, enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de i 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnaderna

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 12 § lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 16 december 1966 samt den 29 juni och den 28 december 1990 (639/66 samt 599 och 1347/90), beslutat:

1 §

För de i 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnaderna svarar de pensionsanstalter, som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande samt lagen om sjömanspensioner, som följer:

1) för arbetstagares sådana ålderspensioner, som motsvarar minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare, för ålderspensioner enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande samt ålderdomspensioner enligt 3 a § 4 mom. lagen om sjömanspensioner, till den del pensionen överstiger beloppet av den pension, som motsvarar de till anstalten i enlighet med av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder erlagda pensionsförsäkringspremierna eller det beräknade pensionsansvaret, svarar pensionsanstalterna i proportion till det sammanlagda beloppet av utjämningsdelarna för de av sina försäkringspremier, som motsvarar minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare samt utjämningsdelarna för sina årspremier, som motsvarar pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande samt pensionsskyddet enligt 3 a § 4 mom. lagen om sjömanspensioner, och den av utjämningsdelarna bildade reserven; samt

2) för övriga ovan avsedda kostnader till de delar dessa inte kan täckas med det sammanlagda beloppet av utjämningsdelarna för sådana försäkringspremier, som erhålls för annat i lagen om pension för arbetstagare avsett pensionsskydd än minimipensionsskyddet, och den i 2 § 4 mom. avsedda delen av den på reserverna beräknade ränteintäkten, svarar pensionsanstalterna i proportion till det sammanlagda beloppet av de av sina försäkringspremier, som motsvarar minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare samt sina årspremier, som motsvarar pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande samt pensionsskyddet enligt 3 a § 4 mom. lagen om sjömanspensioner.

2 §

Den försäkringspremie, som motsvarar minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare, samt den årspremie, som motsvarar pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande samt pensionsskyddet enligt 3 a § 4 mom. lagen om sjömanspensioner, uträknas med användning av en försäkringspremieprocent, som kan uppskattas motsvara medelförsäkringspremien i procent av lönerna för försäkring i enlighetmed minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare. Som försäkringspremie eller års-premie beaktas även den förhöjning av försäkringspremien eller årspremien som förorsakas av en sänkning av pensionsåldern samt av en förbättring beträffande villkoren för erhållande av familjepension.

Med försäkringspremiens utjämningsdel och årspremiens utjämningsdel avses den del av försäkringspremien och årspremien, som är avsedd för täckandet av kostnaderna i enlighet med 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare.

Försäkringspremien, årspremien, försäkringspremiens och årspremiens utjämningsdel samt den av utjämningsdelarna bildade reserven uträknas i enlighet med de grunder social- och hälsovårdsministeriet fastställt eller utfärdat.

Med den i 1 § 2 punkten avsedda delen av den på reserverna beräknade ränteintäkten avses den del av ränteintäkten, som i enlighet med de grunder social- och hälsovårdsministeriet fastställt eller utfärdat skall användas för att bekosta de i 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnaderna.

För pensionskassor och pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, skall i stället för försäkringspremie och dess utjämningsdel användas årspremie och dess utjämningsdel i enlighet med de grunder social- och hälsovårdsministeriet fastställt eller utfärdat.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 10 oktober 1991.

Detta beslut tillämpas första gången på de kostnader, som hänför sig till år 1991 i dem inberäknade även under sagda år eller senare utbetalade pensionsrater för tidigare år.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 4 oktober 1985 angående de grunder, enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de i 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnaderna (791/85). Sagda beslut tillämpas likväl på tidigare kostnader än de i 2 mom. avsedda.

Helsingfors den 3 oktober 1991

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Föredragande
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.