1193/1991

Given i Helsingfors den 13 september 1991

Förordning om ändring av körkortsförordningen

På föredragning av trafikministeriet

ändras 12 § 2 mom., 34 § 3 mom., 47 § 2 och 3 mom. och 54 § 2 mom. körkortsförordningen den 6 september 1990 (845/90), och

fogas till 34 § ett nytt 3 mom. varvid det ändrade 3 mom. och de nuvarande 4 och 5 mom. blir 4, 5 och 6 mom. enligt följande:

12 §
Förutsättningarna för utlämnande av körkort

Ett sådant körkort för bil som följer på ett kortvarigt körkort och som hör till samma klass som detta utlämnas med undantag från 1 mom. när sökanden uppvisar ett högst sex månader tidigare utfärdat intyg över erhållen tilläggsundervisning och körkortstillståndet söks inom sex månader efter att den kortvariga körrätten upphörde.


34 §
Andra utländska körkort

Vad som ovan i 1 och 2 mom. har anförts angående giltighet i Finland av körkort utfärdat i stat som ingår i det internationella vägtrafikavtalet och utbytande av detta till finskt körkort, gäller även för körkort utfärdade i Schweitz och Liechtenstein.

Andra än i 33 § 1 mom. eller i 1 och 3 mom. i denna paragraf nämnda utländska körkort medför inte rätt att föra fordon i Finland, om inte annat följer av internationella avtal. Polisen kan dock under de förutsättningar som anges i 70 § vägtrafiklagen bevilja den, som har ett sådant i en annan än i 1 och 3 mom. nämnd stat utfärdat körkort som inte medför rätt att föra fordon i Finland, körkortstillstånd för erhållande av körkort för klasserna A eller B för högst ett år, samt under de förutsättningar som anges i 71 § vägtrafiklagen utlämna motsvarande temporära körkort utan att kräva ny förarexamen.


47 §
Undantag för en inrättning som utbildar trafiklärare och för yrkesutbildning för förare

I samband med sådan yrkesundervisning för förare som sker under utbildningsstyrelsens tillsyn får förarundervisning meddelas utan tillstånd att hålla bilskola. Den lärare som ger körundervisning skall ha trafiklärartillstånd, körrätt som motsvarar klassen för det fordon som används i undervisningen samt minst ett års erfarenhet som heltidsanställd förare av fordon av klass D eller E. Körundervisning med fordon av klass C får dock ges även av en lärare som har trafiklärartillstånd och minst två års erfarenhet som heltidsanställd förare av fordon av klass C.

Vid sådan förarundervisning för körrätt för fordon av klass C som meddelas vid en yrkesläroanstalt i samband med yrkesutbildning av förare skall i tillämpliga delar iakttas de stadganden i denna förordning som gäller godkännande av lärares kompetens samt undervisningsmateriel och innehållet i undervisningen. Bilregistercentralen meddelar närmare föreskrifter om övervakningen av denna förarundervisning och godkänner det undervisningsprogram som skall följas i undervisningen. Den förarundervisning som meddelas vid yrkesutbildningscentrer för vuxna övervakas av utbildningsstyrelsen, som även fastställer det undervisningsprogram som skall följas i undervisningen.

54 §
Närmare föreskrifter

Sådana anmälningar, intyg, körkort och tillstånd som nämns i 106 § vägtrafiklagen och i denna förordning skall med de undantag som anges i 106 och 108 a §§ vägtrafiklagen utfärdas på blanketter som trafikministeriet fastställer, om ministeriet inte bestämmer annat. Läkarintygsblanketterna fastställs av social- och hälsostyrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1991.

Helsingfors den 13 september 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.