1192/1991

Given i Helsingfors den 13 september 1991

Förordning om ändring av 18 § förordningen om avträdelsepension

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i förordningen den 29 mars 1974 om avträdelsepension (258/74) 18 § 1, 2 och 5 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 1 mom. i förordning av den 13 mars 1987 (277/87) samt 2 och 5 mom. i förordning av den 22 oktober 1982 (760/82), samt

fogas till 18 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda förordningar av den 13 mars 1987 och den 22 oktober 1982, ett nytt 6 mom. som följer:

18 §

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer senast den 25 november varje år beloppet av det i 22 § 2 mom. lagen om avträdelsepension nämnda förskottet för följande kalenderår. Senast den 25 juni varje år fastställer ministeriet beloppet av de i sagda paragrafs 1 mom. nämnda kostnaderna för avträdelsepensionerna för föregående kalenderår och justerar samtidigt beloppen av förskottsraterna för årets senare hälft. Dessutom justerar ministeriet senast den 25 november varje år beloppet av den förskottsrat som skall betalas för december.

Förskottet betalas i tolv lika stora månatliga rater. Då förskottet justeras enligt 1 mom. fördelas den höjning eller sänkning som hänför sig till den förflutna tiden jämnt på de återstående förskottsraterna. Förskottet skall stå till lantbruksföretagarnas pensionsanstalts förfogande varje månad den första vardag då Postbanken Ab bokför postgirokonton.


För ovan i 1 mom. nämnda åtgärder skall lantbruksföretagarnas pensionsanstalt före den 20 dagen i månaden före åtgärdsdagen tillställa jord- och skogsbruksministeriet en av ministeriet föreskriven utredning.

Jord- och skogsbruksministeriet får på grund av bankstrejk eller av någon annan därmed jämförbar orsak på framställning av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt betala förskott med avvikelse från den tid som avses i 2 mom., om pensionsanstaltens beredskap att betala ut förmåner enligt lagen om avträdelsepension annars skulle äventyras.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Stadgandena i 18 § 1, 2 och 5 mom. tillämpas dock redan när det i 22 § 2 mom. lagen om avträdelsepension nämnda förskottet fastställs för 1992.

Helsingfors den 13 september 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.