1155/1991

Given i Helsingfors den 23 augusti 1991

Förordning om avgifter för vägverkets prestationer

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 5 § lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

Vägverket uppbär för byggnads-, underhålls-, undersöknings- och planeringsarbeten som hänför sig till dess verksamhetsområde, för därmed jämförbara tjänster och andra prestationer samt för tillståndsbeslut avgifter till staten enligt denna förordning, om inte annat stadgas särskilt beträffande någon prestation.

2 §

För tillståndsbeslut som vägverket meddelar uppbärs hos den som ansöker om beslutet avgift enligt bifogade prislista.

3 §

För andra prestationer än de som anges i 2 § uppbärs en avgift som motsvarar prestationens självkostnadsvärde, om inte annat stadgas nedan. Prestationens självkostnadsvärde beräknas på följande sätt:

1) De direkta arbetskostnaderna uträknas genom beaktande av antalet arbetstimmar som använts för utförande av prestationen samt deras beskaffenhet. Som kostnad per arbetstimme används timlönen för var och en som utför arbetet, och till lönen läggs de lagstadgade socialutgifterna och övriga personkostnader som bestäms på grundval av lönen till 68 procent eller, om kostnaderna väsentligen avviker från detta, till en procentuell andel som vägverket räknar ut.

2) Som direkta materialkostnader uppbärs en avgift som består av anskaffnings-, lagrings-, hanterings- och transportkostnaderna för det material som använts för utförande av prestationen.

3) De direkta maskin- och materielkostnaderna. För användning av maskiner eller materiel uppbärs en hyra som består av maskinernas eller materielens hyres-, kapital- och driftskostnader. Priset per timme för en maskin eller för materiel fås genom att månadshyran jämte driftskostnaderna för den hyrda maskinen eller materielen eller den kalkylerade månadshyran för vägverkets egen maskin eller materiel divideras med det genomsnittliga antalet timmar som maskinen används per månad. Den kalkylerade månadshyran för vägverkets egna maskiner är 2 procent av maskinens anskaffningspris, om inte närmare utredningar ger anledning till annat. Hyrans storlek erhålls genom att priset per timme för materielen multipliceras med den tid som använts för utförande av prestationen.

4) Övriga direkta kostnader. Avgifter som vägverket betalat för tjänster det köpt av andra för utförande av prestationen och för anskaffningar för utförande av prestationen samt resekostnaderna för utförande av prestationen debiteras till fullt belopp.

5) Sammanlagda kostnader och allmänna kostnader. De sammanlagda kostnaderna för utförande av prestationer fördelas på de prestationer som föranleder dem i proportion till de direkta kostnaderna för utförande av prestationerna, och de allmänna kostnaderna fördelas på prestationerna i proportion till summan av de direkta kostnaderna och de allmänna kostnaderna för prestationerna.

4 §

Om en prestation också utförs av andra än de statliga myndigheterna och självkostnadsvärdet av den prestation som vägverket har utfört är mindre än marknadspriset på samma slags prestationer som andra utfört, får en avgift som motsvarar rådande prisnivå uppbäras för prestationen.

5 §

För prestationer kan avgift uppbäras i förskott och i delposter och säkerhet kan krävas för betalningen.

Avgiften skall betalas inom två veckor efter att fakturan har skickats till den som beställt prestationen. En faktura som skickats per post anses ha kommit beställaren till hända den sjunde dagen efter det fakturan postades. Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 procent.

6 §

Avgifter enligt denna förordning samt räntor på dem får utan dom eller utslag indrivas enligt lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

7 §

Denna förordning träder i kraft 1 november 1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 18 december 1953 om avgifter för förrättningsinstrument upprättade av ingenjörer vid väg- och vattenbyggnadsförvaltningen (514/53) jämte ändringar.

Avgift uppbärs enligt tidigare stadganden för prestationer som har börjat utföras innan denna förordning har trätt i kraft.

Helsingfors den 23 augusti 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Bilaga

PRISLISTA
Prestation Avgift mk
Tillstånd att på ett vägområde utföra arbeten som avses i 53 § lagen om allmänna vägar
på bygdeväg utanför tätort 320
på andra allmänna vägar 490
Tillstånd att permanent placera trafikregleringsanordning på allmän väg vägvisare, signaler, trafikmärken 490
Tillstånd att använda allmän väg som tillfällig landnings- och startbana för flygplan 320
Tillstånd för specialanvändning av motorvägar 320
Undantagslov under menförestid 320
Anslutningstillstånd
bostads-, fritidsbostads- samt jord- och skogsbruksanslutningar 320
anslutning för näringsidkare 640
Tillstånd till undantag från förbudet i 41 § 3 mom. lagen om allmänna vägar 320
Tillstånd att placera sådana anordningar, konstruktioner och byggnader som avses i 32 a § förordningen om allmänna vägar på hållplats, parkeringsplats eller biområde till väg (rastplats) 800
Tillfälliga försäljningstillstånd som betjänar resenärer 160
Tillstånd för specialtransporter
då vikterna i 33 och 33 a §§ fordonsförordningen överskrids
vikten högst 80 ton 200
vikten över 80 ton 500
andra tillstånd för specialtransporter 100
tilläggsrutt hälften av tillståndets pris
övervakad transport över bro, utöver tillståndsavgiften 1 500
Nekande beslut gällande de tillstånd som nämns i prislistan 50

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.