1142/1991

Given i Helsingfors den 16 augusti 1991

Förordning om avgifter för vatten- och miljöförvaltningens prestationer

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 5 § lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §
Tillämpningsområde

Enligt denna förordning uppbärs till staten, om inte annat stadgas särskilt, en avgift för vatten- och miljöstyrelsens och vatten- och miljödistriktens följande prestationer:

1) för jord- och vattenbyggnadsarbeten som utförs på beställning,

2) för undersökningar, utredningar och därmed jämförbara prestationer som bygger på en beställning,

3) för behandlingen av i 60 § kemikalielagen (744/89) nämnda ansökningar om förhandsgodkännande av skyddskemikalier och anmälningar om skyddskemikalier, samt

4) för användningen av datasystemen.

2 §
Uträkning av avgiften och bestämmandet av den

Avgiften för varje prestation räknas ut och bestäms för sig, med undantag av de avgifter enligt kemikalielagen som nämns i 4 §, vilka är fasta avgifter.

Avgiften skall motsvara det sammanlagda beloppet av de totalkostnader som utförandet av prestationen åsamkar staten, dvs. prestationens självkostnadsvärde, om inte något annat stadgas nedan.

3 §
Uträkning av de kostnader som ingår i självkostnadsvärdet

De i 2 § avsedda direkta och indirekta kostnader som ingår i självkostnadsvärdet räknas ut enligt följande:

1) De direkta lönekostnaderna räknas ut på basis av lönerna till dem som deltagit i utförandet av prestationen och den arbetstid som har gått åt. De övriga personalkostnader som hänför sig till avlöningen beaktas så att 68 procent av dem adderas till lönekostnaderna.

2) Datakostnaderna räknas ut enligt en av vatten- och miljöstyrelsen fastställd formel. I formeln ingår användningssättet och -tiden, användningen av centralenheten, kringutrustningen och skivutrymmet samt utmatningen.

3) De direkta maskinkostnaderna räknas ut genom att maskinens timpris multipliceras med den tid maskinen har använts för prestationen. Timpriset fås genom att den kalkylmässiga månadshyran för en egen maskin eller månadshyran för en hyrd maskin och alla övriga direkta månatliga driftskostnader för maskinen divideras med talet 130.

4) Övriga direkta kostnader beaktas till fullt belopp. Dessa kostnader är resekostnader, anskaffningar och betalning för tjänster som köpts av utomstående i samband med prestationen.

5) Som indirekta kostnader enligt 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten debiteras ett belopp som är 75 procent av de direkta lönekostnader som nämns i 1 punkten.

4 §
Avgifter enligt kemikalielagen

För behandlingen av de ansökningar och anmälningar som anges i 25 och 26 §§ kemikalielagen uppbärs avgifter som följer:

1) förhandsgodkännande av en skyddskemikalie 20 000 mark,

2) anmälan om en träskyddskemikalie som används på samma sätt som målfärg 5 000 mark,

3) anmälan om en skyddskemikalie som är avsedd enbart för export 5 000 mark,

4) anmälan om prov som utförs med en skyddskemikalie 5 000 mark.

5 §
Avgifter för användning av datasystemen

För användning med egen apparat av de datasystem som vatten- och miljöstyrelsen samt vatten- och miljödistrikten upprätthåller uppbärs en avgift som motsvarar de datakostnader som nämns i 3 § 2 punkten.

För användning av datasystemen med den registeransvariges apparater uppbärs en avgift som motsvarar summan av datakostnaderna enligt 3 § 2 punkten och maskinkostnaderna enligt 3 § 3 punkten.

6 §
Undantag i avgifterna för användning av datasystemen

Då miljödatasystemet används i samband med uppdrag som ankommer på miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet eller länsstyrelserna uppbärs ingen avgift enligt 5 §.

En i 5 § nämnd avgift får efterskänkas eller uppbäras till ett belopp som understiger självkostnadsvärdet, om användningen baserar sig på ömsesidighet i fråga om överlämnande av uppgifter eller annat samarbete. En förutsättning är dessutom att användningen sker enligt de villkor som vatten- och miljöstyrelsen har fastställt.

För internationell användning av miljödatasystemet uppbärs ingen avgift, om avgiftsfriheten baserar sig på ömsesidighet eller allmän internationell praxis.

7 §
Uppbörd av avgifter

Vatten- och miljöstyrelsen och vatten- och miljödistrikten kan bära upp avgifter och betalningsrater i förskott. Den slutliga avgiften uppbärs mot räkning sedan prestationen har utförts. Avgiften skall betalas inom 14 dagar efter det räkningen har tillställts beställaren eller mottagaren. En räkning som har sänts per post anses ha kommit beställaren eller mottagaren till handa den sjunde dagen efter det räkningen postades.

Betalas avgiften inte senast på förfallodagen, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 procent. Dröjsmålsräntan får efterskänkas, om den understiger 20 mark.

Avgiften får drivas in genom utmätning utan dom eller utslag enligt lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

8 §
Närmare föreskrifter

Miljöministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1991 och genom den upphävs förordningen den 27 februari 1981 om avgifter som skall uppbäras för vattenstyrelsens och vattendistriktens vattenbyråers prestationer (168/81).

Om utförandet av en prestation har inletts innan denna förordning träder i kraft, tillämpas dock tidigare stadganden på prestationen.

Helsingfors den 16 augusti 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.