1091/1991

Given i Helsingfors den 22 juli 1991

Lag om ändring av lagen om Åbo universitet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 4 mom., 7 § 3 mom. och 8 § lagen den 29 december 1973 om Åbo universitet (1030/73),

av dessa lagrum 5 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 29 juni 1984 (506/84) och 8 § sådan den lyder i lag av den 5 februari 1988 (110/88), som följer:

5 §

Universitetet kan till medlem av ett kollegialt förvaltningsorgan vid en fristående inrättning även utse personer som inte hör till universitetet.

7 §

Universitetet kan berättiga andra lärare än infödda finska medborgare att som enda undervisningsspråk använda något annat språk än finska.


8 §

För undervisnings- och forskningstjänsterna vid universitetet fordras tillräckliga kunskaper i finska och förmåga att förstå svenska. Om ådagaläggande av språkkunskap stadgas genom förordning.

En utlänning samt en finsk medborgare som inte är infödd kan utnämnas till en tjänst som avses i 1 mom. även om han inte har visat att han har föreskrivna kunskaper i finska och svenska.

Om den språkkunskap som fordras för andra tjänster än dem som avses i 1 mom. gäller lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22).


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

Regeringens proposition 11/91
Kulturutsk. bet. 4/91

Helsingfors den 22 juli 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.