1077/1991

Given i Helsingfors den 22 juli 1991

Lag om ändring av VI kap. Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras VI kap. Regeringsformen för Finland, sådant det lyder efter senare ändringar, som följer:

VI. Statshushållningen
61 §

Om statsskatt stadgas genom lag som skall innehålla stadganden om grunderna för skattskyldigheten och skattens storlek samt om de skattskyldigas rättsskydd.

62 §

Om de allmänna grunderna för att statsmyndigheternas tjänsteåtgärder och service samt övriga verksamhet skall vara avgiftsbelagda samt om de allmänna grunderna för storleken av avgifterna stadgas genom lag.

63 §

Genom lag stadgas om behörigheten och förfarandet när statens delägarrätt utövas i bolag där staten har bestämmanderätten. Likaså stadgas genom lag om när riksdagens samtycke krävs för statens förvärv av bestämmanderätten i bolag eller för avstående från sådan bestämmanderätt.

64 §

Statens upplåning skall vara grundad på riksdagens samtycke, av vilket framgår de nya lånens och statsskuldens högsta belopp.

Statsborgen och statsgaranti får beviljas enligt lag eller riksdagens samtycke.

65 §

Statliga ämbetsverk och inrättningar kan inrättas enligt statsbudgeten sedan genom lag har stadgats om de allmänna grunderna för dem.

Angående de allmänna grunderna för statens affärsverks verksamhet och ekonomi stadgas genom lag. I samband med behandlingen av statsbudgeten skall riksdagen godkänna de centrala målen för affärsverkets service och övriga verksamhet.

Om tjänstemännens anställningsvillkor kan ingås tjänstekollektivavtal enligt vad som stadgas genom lag. Riksdagens behöriga specialutskott godkänner på riksdagens vägnar ett tjänstekollektivavtal i den mån riksdagens samtycke behövs. Genom lag kan utskottet ges i uppdrag att på riksdagens vägnar såsom grund för statsunderstöd godkänna också de anställningsvillkor som enligt lag påverkar statsunderstödets belopp.

66 §

Riksdagen beslutar för ett finansår i sänder om statsbudgeten, som publiceras i författningssamlingen.

Statsrådet kan till riksdagen överlämna en flerårsplan för statshushållningen i form av en redogörelse eller en upplysning.

67 §

I statsbudgeten skall tas in uppskattningar av de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna, anges ändamålen för anslagen och tas in övriga budgetmotiveringar. Genom lag kan stadgas att budgeten får innehålla inkomststater eller anslag som motsvarar skillnaden mellan inkomster och utgifter som står i direkt samband med varandra.

De inkomststater som tas in i budgeten skall täcka anslagen. Vid anslagstäckningen kan enligt lag beaktas de överskott eller underskott som framgår av statsbokslutet.

Inkomststater och anslag som gäller statens affärsverk tas in i statsbudgeten endast för så vitt därom stadgas genom lag.

Inkomststater och anslag som motsvarar inkomster och utgifter som har samband med varandra kan enligt lag tas in i budgeten för flera finansår.

68 §

Ett beslut av riksdagen med anledning av en budgetmotion skall tas in i statsbudgeten såsom villkorligt. Republikens president skall besluta om stadfästelse av ett villkorligt beslut inom två månader efter publiceringen av budgeten. Om presidenten inte stadfäster beslutet, skall ärendet återsändas till riksdagen. Riksdagen beslutar slutligt om intagningen av det villkorliga beslutet i budgeten.

69 §

Regeringens proposition med förslag till statsbudget skall tillsammans med övriga propositioner som har samband med den avlåtas till riksdagen i god tid före finansårets början.

Försenas budgeten så att den publiceras först under det nya finansåret, skall budgetpropositionen på det sätt som riksdagen beslutar temporärt iakttas såsom budget.

Regeringen skall till riksdagen avlåta en tilläggsbudgetproposition, om det är nödvändigt att ändra budgeten.

70 §

Anslag skall tas in i statsbudgeten som fasta anslag, förslagsanslag eller reservationsanslag. Ett förslagsanslag får överskridas och ett reservationsanslag överföras till ett senare finansår, om så stadgas genom lag. Ett fast anslag och ett reservationsanslag får inte överskridas eller ett fast anslag överföras, om inte detta tillåts i lag.

Anslag får inte flyttas från en punkt i budgeten till en annan, om inte detta tillåts i budgeten. Genom lag kan likväl tillåtas överföring av ett anslag till en punkt som har nära samband med dess ändamål.

I statsbudgeten kan beviljas fullmakt att under finansåret ingå förbindelse om utgifter för vilka anslag tas in i budgeterna för de följande finansåren. Fullmakten skall preciseras i fråga om beloppet och ändamålet.

Oberoende av statsbudgeten har var och en rätt att av staten få vad som lagligen tillkommer honom.

71 §

Riksdagen övervakar statshushållningen och iakttagandet av statsbudgeten. För uppgiften skall finnas statsrevisorer.

Statsrevisorerna har rätt att av myndigheterna få de upplysningar och utredningar som de behöver. Om statsrevisorernas rätt att av andra få uppgifter som de behöver i sitt uppdrag stadgas genom lag.

För granskning av statshushållningen och iakttagandet av budgeten finns statens revisionsverk.

72 §

Finlands myntenhet är en mark. Genom lag stadgas hur markens externa värde skall bestämmas.

73 §

Finlands Bank står under riksdagens garanti och vård samt under tillsyn av bankfullmäktige som utses av riksdagen.

Finlands Bank skall skötas så som stadgas genom lag.

Riksdagen beslutar om användningen av Finlands Banks vinstmedel för statens behov.

74 §

Statens fasta egendom får överlåtas med riksdagens samtycke eller enligt lag. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1992.

Regeringens proposition 262/90
Grundlagsutsk. bet. 17/90
Stora utsk. bet. 334/90
Grundlagsutsk. bet. 2/91

Helsingfors den 22 juli 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.