1074/1991

Given i Helsingfors den 22 juli 1991

Lag om ändring av Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras i Regeringsformen för Finland 23 och 24 §§, 25 § 1 mom., 27 § och 36 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 23 § i lagar av den 26 juni 1987 och den 18 maj 1990 (573/87 och 432/90) och 24 § i nämnda lag av den 26 juni 1987, 25 § 1 mom. i lag av den 9 november 1956 (588/56) samt 27 § och 36 § 2 mom. i lag av den 26 juni 1987 (575/87), och

fogas till lagen nya 23 a-23 e, 36 a och 36 b §§ som följer:

23 §

Republikens president utses av Finlands folk genom direkt val bland infödda finska medborgare för en ämbetsperiod av sex år.

Samma person kan väljas till president för högst två ämbetsperioder i följd.

23 a §

Rätt att uppställa presidentkandidat har ett registrerat parti, från vars kandidatlista vid senast förrättade riksdagsmannaval minst en riksdagsman har blivit vald, eller tjugotusen valberättigade personer som har kommit överens om att ställa upp en gemensam kandidat.

23 b §

Har endast en kandidat ställts upp, blir han utsedd till republikens president utan val.

Om flera kandidater än en har ställts upp, förrättas presidentval den tredje söndagen i januari. Får vid valet någon av kandidaterna mera än hälften av de röster som har avgivits, är han vald till republikens president.

Har ingen fått i 2 mom. stadgad majoritet, förrättas nytt val den tredje söndagen efter det första valet. Kandidater vid det nya valet är de två kandidater som vid det första valet har fått flest röster. Den kandidat som vid det andra valet har fått flest röster är vald till republikens president. Har rösterna fallit lika, avgör lotten.

23 c §

Har en kandidat, som anmälts i stadgad ordning, avlidit eller fått bestående förhinder innan valförrättningen vid det första valet avslutats, skall val av president förrättas på nytt så snart som möjligt. Detsamma gäller om någondera av kandidaterna vid det andra valet avlider eller får bestående förhinder innan valförrättningen har avslutats eller om den som valts till president avlider eller får bestående förhinder innan han har tillträtt sitt ämbete.

23 d §

Angående valrätt vid presidentval gäller vad som stadgas om valrätt vid riksdagsmannaval.

Om deltagande i presidentval på förhand stadgas genom lag. Närmare stadganden om uppställande av kandidater och om valförfarandet utfärdas genom lag.

23 e §

Presidenten tillträder sitt ämbete den 1 mars närmast efter valet.

Den som har valts till president vid ett val som har förrättats av en anledning som nämns i 23 c §, tillträder sitt ämbete den tredje dagen efter det han konstaterats ha blivit vald till republikens president.

Presidentens ämbetsperiod upphör när den som vid följande val har valts till president tillträder sitt ämbete.

24 §

När presidenten tillträder sitt ämbete skall han inför riksdagen avgiva följande högtidliga försäkran:

"Jag N.N., som av Finlands folk valts till president för republiken Finland, försäkrar att jag i utövningen av presidentuppdraget skall redligt och troget iakttaga och upprätthålla republikens konstitution och lagar samt efter all min förmåga främja det finska folkets välfärd."

25 §

När presidenten har förhinder utövas hans åligganden av statsministern och, om även denne har förhinder, av den minister som enligt 39 § är statsministerns ställföreträdare. Om presidenten avlider eller får bestående förhinder, skall en ny president väljas så snart som möjligt. Denne tillträder sitt ämbete vid den tid som nämns i 23 e § 2 mom.


27 §

På presidenten ankommer att utfärda kallelse till urtima riksdag, att öppna riksdagen och att vid utgången av varje ordinarie valperiod förklara riksdagens arbete avslutat för valperioden.

På motiverat initiativ av statsministern får presidenten, när riksdagen är församlad, efter att ha hört riksdagens talman och riksdagens olika grupper upplösa riksdagen genom att förordna om nyval.

36 §

Till medlemmar av statsrådet kallar presidenten efter att ha hört riksdagens olika grupper för redbarhet och skicklighet kända finska medborgare. När en betydande ändring sker i statsrådets sammansättning skall riksdagens talman och riksdagens olika grupper höras om situationen samt riksdagen vara församlad.


36 a §

Statsrådet skall utan dröjsmål överlämna sitt program till riksdagen som ett meddelande. Detsamma gäller när en betydande ändring sker i statsrådets sammansättning.

36 b §

Presidenten beviljar på anhållan statsrådet eller någon medlem därav avsked, och även utan anhållan om statsrådet eller någon medlem därav inte längre åtnjuter riksdagens förtroende. På statsministerns initiativ får presidenten bevilja en medlem av statsrådet avsked även på någon annan grund.

Om en medlem av statsrådet väljs till president, anses han ha avgått från sitt uppdrag den dag då han tillträder presidentens ämbete. Efter att ha blivit vald till president får en medlem av statsrådet likväl inte sköta sina uppgifter som minister frånsett det åliggande som nämns i 25 § 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Måste val av republikens president förrättas innan 90 dagar har förflutit sedan denna lag trätt i kraft, skall presidenten likväl väljas med tillämpning av den lag som gäller vid ikraftträdandet.

Vid tillämpning av 23 § 2 mom. beaktas inte ämbetsperioder som har löpt till ända innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 232/88
Grundlagsutsk. bet. 10/89
Stora utsk. bet. 6/90
Grundlagsutsk. bet. 4/91

Helsingfors den 22 juli 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.