1066/1991

Given i Helsingfors den 22 juli 1991

Lag om ändring av utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 3 kap. 8 § 2 mom., 7 kap. 14, 15 och 17-21 §§ samt 8 kap. 5 § 2 mom. utsökningslagen av den 3 december 1895,

av dessa lagrum 7 kap. 14 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 4 juli 1975 (525/75), 15 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 13 juni 1986 (470/86) samt 20 och 21 §§ i lag av den 18 maj 1973 (389/73),

ändras i 7 kap. rubriken samt 1-6, 8-13 och 16 §§,

av dessa rubriken för 7 kap. samt 8, 11 och 12 §§ sådana de lyder i nämnda lag av den 18 maj 1973, 4 § sådan den lyder i lag av den 23 september 1948 (684/48), 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 18 maj 1973, 11 a § sådan den lyder i lag av den 21 juli 1977 (589/77) och 13 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 18 maj 1973 och den 21 juli 1977, samt

fogas till 3 kap. 2 § nya 3 och 4 mom. som följer:

3 kap.

Allmänna stadganden om verkställighet av domar och utslag

2 §

Utan hinder av 1 mom. kan en utmätnings- man utan förordnande av överexekutor verk- ställa ett beslut om en säkringsåtgärd som med stöd av 7 kap. rättegångsbalken har meddelats av en allmän domstol.

Åtgärder som avses i 4 och 5 §§ får dock endast vidtas på förordnande av överexekutor.

7 kap.

Om verkställighet av beslut om säkringsåtgärder

1 §

Vid verkställighet av en säkringsåtgärd om vilken beslut har fattats med stöd av 7 kap. rättegångsbalken skall detta kapitel och i tillämpliga delar 3 och 4 kap. iakttas.

2 §

Kvarstad på lös egendom verkställs med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena om utmätning av lös egendom.

Utmätningsmannen får dock, om faran för skingring av egendomen sannolikt är liten eller omständigheterna annars ger anledning till det eller om sökanden ger sitt samtycke, meddela sökandens motpart ett skingringsförbud enligt 8 § 1 mom.

3 §

Kvarstad på fast egendom verkställs med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena om utmätning av fastigheter.

Efter att fast egendom har belagts med kvarstad får inteckning i den inte fastställas, om inte anspråket på en sådan säkerhet baserar sig på en ansökan som har gjorts tidigare eller på stadgandena om rätt för ogulden köpeskil- ling eller på en tidigare grundad nyttjanderätt eller annan rätt eller på ett beslut av domstol. En överlåtelse av en fastighet eller pantsättning av ett intecknat skuldebrev eller en inteckning som har fastställts i strid med detta moment är utan verkan, om inte något annat följer av 8 § 4 mom.

4 §

Ett beslut om en interimistisk säkringsåtgärd enligt 7 kap. 5 § 2 mom. rättegångsbalken får verkställas utan förhandsanmälan också om en anmälan krävs enligt 3 kap. 26 § i denna lag.

5 §

Egendom som inte får mätas ut får inte heller beläggas med kvarstad som säkerhet för en fordran. På annat ställe i lag finns dessutom stadganden om egendom som inte får beläggas med kvarstad.

Om pengar har belagts med kvarstad, kan utmätningsmannen på begäran av sökanden eller motparten deponera dem i en penningin- rättning enligt 6 kap. 19 §.

6 §

Om egendom, som förfars, snabbt sjunker i värde eller ger upphov till stora skötselkostna- der, har belagts med kvarstad på grund av en fordran, skall stadgandena i 3 kap. 7 § om försäljning av sådan egendom iakttas.

8 §

När utmätningsmannen meddelar sökandens motpart ett förbud enligt 2 § 2 mom. eller när han verkställer kvarstad på fast egendom, skall han göra upp en förteckning över den egendom som beläggs med förbud samt förbjuda mot- parten att gömma, förstöra eller överlåta den- na egendom eller att göra något annat som äventyrar sökandens rätt.

Om motparten håller sig undan eller har lämnat landet och utmätningsmannen inte träffar ett ombud som har rätt att för motpar- tens räkning ta emot delgivning av förbudet, skall till motpartens bostad eller affärsrörelse eller någon som hör till hans hushåll lämnas ett skriftligt meddelande om förbudet samt om att de handlingar som gäller förbudet finns till- gängliga för motparten hos utmätningsman- nen. Dessutom skall ett meddelande genom sökandens försorg publiceras i den officiella tidningen samt sändas till den som saken gäller per post, om hans adress är känd. Motparten anses ha fått del av förbudet när meddelandet har publicerats och sänts så som ovan stadgas.

Den egendom som har belagts med förbud förblir hos innehavaren, som skall vårda den omsorgsfullt och får använda den på sedvan- ligt sätt. Om förbudet har meddelats för att säkerställa en fordran, skall egendomen värde- ras enligt vad som stadgas om värdering av utmätt egendom.

Innan ett förbud enligt denna paragraf som gäller fast egendom har antecknats i registret enligt 4 kap. 28 §, gäller det inte mot en person som i god tro har förvärvat egendomen eller beviljats inteckning i den. Om ett förbud som nämns i denna paragraf upphävs eller återkal- las, skall registermyndigheten underrättas om detta.

Är egendom som avses i denna paragraf i en utomståendes besittning, skall honom dess- utom meddelas förbud mot att överlåta den.

9 §

Den som med stöd av 7 kap. 3 § 1 mom. 4 punkten eller 13 § rättegångsbalken har förordnats till syssloman skall omsorgsfullt vårda och förvara den egendom som har an- förtrotts honom och när uppdraget upphör lämna redovisning till utmätningsmannen. Då det har bestämts att egendom, om vars beläg- gande med kvarstad utmätningsmannen skall underrätta registermyndigheten, skall över- lämnas i en sysslomans besittning och förvalt- ning, skall sysslomannen göra motsvarande anmälan.

Utmätningsmannen skall lämna en sysslo- man som nämns i 1 mom. behövlig handräck- ning.

10 §

Den som ansöker om en säkringsåtgärd är på uppmaning av utmätningsmannen skyldig att till sysslomannen eller utmätningsmannen betala ett förskott av yrkad storlek som ersätt- ning för kostnaderna för verkställigheten av säkringsåtgärden.

11 §

Sökanden skall inom två veckor efter att den tid har löpt ut inom vilken talan enligt 7 kap. 6 § rättegångsbalken skall väckas för utmät- ningsmannen styrka att huvudsaken har gjorts anhängig. Om detta inte sker, kan verkställig- heten av säkringsåtgärden återkallas enligt 13 § 2 mom.

11 a §

Om det är sannolikt att en rättighet kommer att äventyras på det sätt som avses i 7 kap. 1, 2 eller 3 § rättegångsbalken, får utmätningsmannen bevilja en säkringsåtgärd som nämns i samma kapitel i det fall att sökanden har en verkställighetsgrund som anges i 3 kap. 1 § 1 mom. i denna lag, men hans ansökan om verkställighet inte genast kan bifallas.

En säkringsåtgärd enligt 1 mom. är i kraft i högst sex månader från att den beviljades. Utmätningsmannen kan på särskild ansökan förlänga giltighetstiden för åtgärden, om det finns särskilda skäl.

12 §

Ett beslut om en säkringsåtgärd enligt 7 kap. 1 § rättegångsbalken får inte verkställas och verkställighet som redan har skett skall återgå, om motparten ställer pant eller borgen hos utmätningsmannen.

När utmätningsmannen verkställer ett beslut om en säkringsåtgärd som avses i 7 kap. 2 eller 3 § rättegångsbalken, får han godkänna en säkerhet som motparten erbjuder endast om sökanden har godkänt säkerheten eller om den på ett lämpligt och tillräckligt sätt motsvarar sökandens behov av rättsskydd.

13 §

Utmätningsmannen skall återkalla verkstäl- ligheten av en säkringsåtgärd, om sökanden begär det eller om gäldenären lägger fram en skriftlig anmälan av sökanden eller någon an- nan klar och tillförlitlig utredning om att fordran i fråga är betald.

På motpartens yrkande skall utmätnings- mannen även återkalla verkställigheten av säk- ringsåtgärden, om sökanden inte visar att talan har väckts inom den tid som anges i 7 kap. 6 § rättegångsbalken eller då det visas att åtgärden av andra skäl enligt nämnda 6 § skall återkal- las eller att talan har förkastats eller avvisats eller om den tid som anges i 11 a § 2 mom. har löpt ut.

16 §

Ett beslut om en säkringsåtgärd får inte verkställas, om inte sökanden ställer pant hos utmätningsmannen eller säkerhet för den skada som åtgärden kan åsamka motparten. Om möjligheten att bli befriad från att ställa säker- het stadgas i 7 kap. 7 § rättegångsbalken.


Om införandet av denna lag stadgas särskilt genom lag.

Regeringens proposition 179/90
Lagutsk. bet. 19/90
Stora utsk. bet. 338/90

Helsingfors den 22 juli 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.