1007/1991

Given i Nådendal den 28 juni 1991

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för bilregistercentralens och dess besiktningsställens åtgärder

På föredragning av trafikministern

ändras 1 § 1 mom. b-punkten och 6 mom., 9 § 5 mom., 11 § 3 och 4 mom. förordningen den 22 september 1989 om avgifter för bilregistercentralen och dess besiktningsställens åtgärder (845/89),

av dessa lagrum 9 § 5 mom. sådant det lyder i förordning av den 2 november 1990 (965/90), samt

fogas till 2 § ett nytt 7 mom., till 9 § ett nytt 6 mom., till 11 § ett nytt 5 mom. samt till förordningen en ny 11 a § som följer:

2 §
Typbesiktning och godkännande av teknisk anordning

1. Typbesiktning


b) typbesiktning av modellseriens
 andra fordonsmodeller och av
 fordonsmodeller med samma
 bakgrundsfakta som en tidigare
 typbesiktad modell         600 mk

6. Parallellintyg av intyg över typ-
 besiktning             700 mk
7. Typregister
 a) Ändring eller tillägg i typre
 gistret              100 mk
 b) Ändring eller tillägg som
 gjorts med hjälp av program
körning i typregistret       1 000 mk
9 §
Förarexamina, körkort och körtillstånd

5. Ovan i 1-3 mom. nämnd avgift skall uppbäras höjd med 55 mark då körkort efter en godkänd examen ges hos besiktningsstället.

6. Den avgift som nämns i 5 mom. skall även uppbäras för ett körkort som har framställts efter en registrerad ansökan och som har sänts till besiktningsstället men som inte blir inlöst.

11 §
Registerutdrag

3. Om en registreringsanmälan, som gäller ändring av uppgifterna om ägaren eller innehavaren, inlämnas efter den tid som anges i 36 § förordningen om registrering av fordon, uppbärs den avgift som nämns i 1 och 2 mom. till dubbelt belopp när anmälan inlämnas fastän den som gör registreringsanmälan inte själv har underlåtit att i tid fullfölja sin registreringsskyldighet. För ett registerutdrag som ges i stället för ett förkommet eller förstört utdrag uppbärs 120 mark.

4. För ett registerutdrag uppbärs inte avgift, om det ges

a) i stället för ett registerutdrag som blivit fullt av myndighetens anteckningar,

b) på grund av besiktning,

c) med anledning av en sådan registreringsanmälan som enbart gäller rättelse av en felaktig uppgift eller ändring av namn- eller adressupgift.

5. För ett registerutdrag som sänds med anledning av en vid direktregistrering inlämnad registreringsanmälan, uppbärs 40 mark i efterskott hos den som gjort direktregistreringsanmälan.

11 a §
Registreringsavgift

1. För en vid direktregistrering inlämnad registreringsanmälan, för vilken registerutdrag inte sänds, uppbärs 30 mark i efterskott som registreringsavgift hos den som gjort direktregistreringsanmälan.

2. Om en registreringsanmälan vid direktregistrering inlämnas efter den tid som anges i 36 § förordningen om registrering av fordon, uppbärs registerutdrags- eller registreringsavgiften till dubbelt belopp.


Denna förordning träder i kraft den augusti 1991.

Nådendal den 28 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.