1005/1991

Given i Nådendal den 28 juni 1991

Förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras 9 § 1 mom., 35 § 1 mom. och 3 mom. e punkten och 42 § 4 mom. förordningen den 22 september 1989 om registrering av fordon (842/89) samt

fogas till 22 § ett nytt 3 mom., till förordningen ett nytt 9 a kap., till 39 § ett nytt 3 mom., till

47 § ett nytt 3 a mom. samt till förordningen en ny 53 a § som följer:

9 §
Undantag från registreringsskyldigheten

1. Registreringsskyldigheten gäller inte

a) terrängfordon,

b) motorredskap, avsedda för skördebärgning eller väghållning, eller traktorer och motorredskap som är avsedda att styras av gående,

c) mopeder,

d) släpvagnar som är avsedda att kopplas till motorcykel, moped, traktor eller motorredskap,

e) släpanordningar eller

f) slädar.


22 §
Utfärdande av registerutdrag

3. För ett sådant fordon beträffande vilket som ägare antecknas en bilaffär som fått direktregistreringstillstånd och som köpt fordonet till sitt handelslager sänds inte något nytt registerutdrag.

35 §
Mottagningsplatser för registreringsanmälningar och registreringsskyltar

1. Registreringsanmälan skall inlämnas på en postanstalt, om inte något annat sägs i 3 mom., eller till registermyndigheten. Den anteckning om inlämnande som en tjänsteman som mottagit anmälan har gjort på registerutdragets eller förhandsanmälningsbevisets tekniska del berättigar, om det inte finns något annat hinder, att använda fordonet i trafik tills det nya registerutdraget har anlänt, dock högst 30 dagar. Registermyndigheten kan på begäran förlänga tiden. Registermyndigheten kan för fordonet utfärda ett interimsintyg som ger rätt att använda fordonet i trafik under den tid som antecknas på intyget.


3. Endast till registermyndigheten kan inlämnas en anmälan som gäller


e) övergång av äganderätten genom arv eller testamente, i samband med konkurs eller fusion eller på något annat motsvarande sätt och även annars när en särskild utredning skall lämnas i en bilaga till anmälan, en fullmakt anses dock inte vara en sådan utredning.

9 a kap.

Direktregistrering

38 a §
Anslutning till direktregistrering

1. Bilregistercentralen kan på ansökan ge ett företag som avses i 9 § 3 mom. lagen om ett datasystem för vägtrafiken tillstånd till direktregistrering. Tillstånd kan ges bilaffärer, försäkringsbolag och finansieringsbolag som är tillräckligt pålitliga och som till sitt förfogande har datasystem som möjliggör anmälan och som annars bedöms ha förutsättningar att på ett ändamålsenligt sett göra registreringsanmälningar med hjälp av direktregistreringning. Av en bilaffär krävs dessutom att den som trafikförsäkring har en gällande grupptrafikförsäkring som täcker affärens samtliga fordon i handelslagret.

2. Ett företag som söker direktregistreringstillstånd kan inte anses tillräckligt pålitligt, om företaget genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämpligt att direktregistrera eller har brutit mot stadganden eller bestämmelser om registrering av fordon eller beskattning av fordon.

3. Bilregistercentralen kan återkalla direktregistreringstillstånd, om det på grund av missbruk bedöms finnas skäl till detta.

38 b §
Förutsättningar för direktregistreringsanmälan

1. Uppdrag för direktregistrering ges på en av bilregistercentralen fastställd blankett, av vilken en kopia skall ges till uppdragsgivaren. Den som erhållit tillstånd kan utan uppdrag direktregistrera de fordon som kommit i hans ägo.

2. Direktregistreringsanmälan kan göras endast för ett sådant fordon för vilket registreringsanmälan alternativt kan inlämnas på posten och beträffande vilket registerutdragets eller förhandsanmälningsbevisets båda delar innehas av den som gör direktregistreringen.

3. Om fordonet omfattas av försäkringsskyldighet är en förutsättning för direktregistrering att den nya ägaren eller innehavaren har tecknat en gällande trafikförsäkring för fordonet

38 c §
Fullgörande av anmälningsskyldigheten

1. Vid direktregistrering meddelas för införande i fordonsregistret motsvarande uppgifter som på blanketten för registreringsanmälan. När den som gör direktregistreringen mottagit uppdraget ansvarar han i stället för ägaren eller innehavaren för att registreringsanmälan inlämnas.

2. Registreringsanmälan skall inlämnas inom den tid som anges i 36 §. En registreringsanmälan anses vara inlämnad då de uppgifter som skall överföras till fordonsregistret står till registerförarens förfogande.

38 d §
Tillståndsvillkor och föreskrifter

Bilregistercentralen meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om direktregistrering.

10 kap.

Exportregistrering

39 §
Förutsättningar för exportregistrering

3. Ett fordon som inte har förhandsanmälts skall godkännas vid registreringsbesiktning före exportregistreringen, om inte bilregistercentralen i enskilda fall beslutar något annat.

42 §
Exportregistreringens giltighetstid

4. Ett fordon som har exportregistrerats får tillfälligt användas i Finland högst två månader, dock inte under de två sista månaderna av den tid exportregistreringen är i kraft. En förutsättning för att fordonet skall få användas är att tullmyndigheterna har antecknat in- och utresedagen i handlingarna.

47 §
Provnummerskyltar

3 a. Tillståndet förnyas årligen utan särskild ansökan, om tillståndshavaren inte under provnummerintygets giltighetstid har anmält att intyget inte behövs eller om det inte dragits in eller om inte bilregistercentralen av andra särskilda skäl inte förnyar provnummerintyget. En förutsättning för förnyande är att trafikförsäkringspremien för fordonet har betalts.


53 a §
Koppling av ett utomlands registrerat fordon till en finsk släpvagn

1. En utomlands eller i landskapet Åland registrerad bil vars i registret antecknade totalvikt är högst 3 500 kg får för turist- eller förevisningsändamål användas för att dra en släpvagn som registrerats i Finland.

2. En förutsättning för användningen är att

a) bilen är försedd med registreringslandets eller landskapet Ålands registreringsskylt eller nationalitetsbeteckning,

b) bilens förare har bilens och släpvagnens registerutdrag med sig; i stället för släpvagnens registerutdrag godkänns en högst sex månader tidigare bestyrkt kopia av utdraget,

c) släpvagnen godkänts för korskoppling och att även bilen är lämplig för korskoppling.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.

Nådendal den 28 juni 1991

Republikers President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.