982/1991

Given i Nådendal den 28 juni 1991

Förordning om ändring av fordonsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i fordonsförordningen av den 26 mars 1982 (233/82) 34 § 3 mom., 48 § 1 mom. och 63 § 1 mom. d-punkten och 3 mom. b-punkten,

av dessa lagrum 34 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 29 september 1989 (874/89) och 63 § 1 mom. d-punkten och 3 mom. b-punkten sådana de lyder i förordning av den 25 mars 1988 (261/88), samt

fogas till 57 § ett nytt 2 mom. som följer:

34 §

3. En fordonskombinations längd får inte
överstiga följande värden:
 a) en fordonskombination, som
bildas av en lastbil och en
påhängsvagn samt annan än i b-d-punkt-
en avsedd fordonskombination   16,5 m
 b) en kombination, som bildas av
en lastbil och en påhängsvagn, som
är speciellt avsedd för transport av
stolpar eller motsvarande långa fö-
remål                20 m
 c) en kombination, som bildas av
en bil och en egentlig släpvagn eller
släpanordning, som är enaxlad eller
utrustad med motsvarande boggi  18,35 m
 varav summan av lastutrymmets
yttre mått            15,65 m
 och avståndet från främre delen
av dragbilens lastutrymme till bak-
re delen av släpfordonets lastut-
rymme              16,00 m
 d) en kombination, som bildas av
en lastbil och en två- eller fleraxlad
egentlig släpvagn          22 m

48 §

1. Terrängfordon får inte användas på väg.

Det är tillåtet att med motorsläde korsa väg eller överskrida bro. Om den transportuppgift som utförs med terrängfordonet eller terrängförhållandena gör det oskäligt svårt att röra sig i terrängen eller om det vid korsande av väg från trygghetssynpunkt kan anses nödvändigt, får motorsläden dock med iakttagande av nödvändig försiktighet framföras tillfälligt på väg även i andra fall med att använda då främst den oplogade delen av vägen. Om användandet av snöskoter på snöskoterled stadgas i vägtrafikförordningen.


57 §

2. Med avvikelse från bestämmelserna i 1 mom. får personer transporteras i en snöskoters släpvagn på en snöskoterled, dock inte då annan väg korsas.

63 §

1. På vägar är den högsta tillåtna hastigheten för motordrivna fordon utan släpvagn

d) för mopeder och terrängfordon 40 km/h, dock för snöskoter på snöskoterled 60 km/h,

3. På vägar är den högsta tillåtna hastigheten för motorfordon, till vilka ett släpfordon har kopplats

b) för mopeder och terrängfordon 40 km/h, dock för snöskoter på snöskoterled, då personer inte transporteras i släpvagnen, 60 km/h,Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Ändringen i 34 § 3 mom. i förordningen träder dock i kraft den 1 oktober 1991 och berör fordonskombinationer, vilkas dragbil tas i bruk på nämnda dag eller därefter.

Nådendal den 28 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikmmister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.