966/1991

Given i Helsingfors den 14 juni 1991

Förordning om ändring av förordningen om tekniska läroanstalter

På föredragning av undervisningsministern

ändras 17 § 2 mom., 33 § 3 mom. och 40 § 1 mom. förordningen den 30 april 1987 om tekniska läroanstalter (500/87),

av dessa lagrum 33 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 17 juni 1988 (555/88), som följer:

17 §

Som arbetsdag vid läroanstalten räknas varje dag som överensstämmer med läroplanen och arbetsordningen, trettondagen när den infaller på någon annan vardag än lördag samt de dagar då läsårets undervisning inleds och avslutas. Som arbetsdagar under läsåret räknas dessutom tre andra hela arbetsdagar i anslutning till läroanstaltens verksamhet.


33 §

Utöver vad som stadgas 1 och 3 punkten år även den behörig som överlärare (ekonomi- och arbetslivskunskap) som har avlagt licentiatexamen inom ett vetenskapsområde som lämpar sig för tjänsten eller befattningen och även den behörig som lektor (ekonomi- och arbetslivskunskap) som har avlagt högre högskoleexamen inom ett vetenskapsområde som lämpar sig för tjänsten eller befattningen och som i vartdera fallet har minst tre års praktisk erfarenhet på motsvarande område efter examen.


40 §

Länsstyrelsen ger inom ramen för läroanstaltens utbildningsuppgift tillstånd till att vid en teknisk läroanstalt ordna tilläggsutbildning i form av påbyggnadslinjer eller någon annan långvarig tilläggsutbildning.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991. Stadgandet i 40 § 1 mom. tillämpas dock på den utbildning som inleds den 1 januari 1992 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 14 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.