940/1991

Given i Helsingfors den 14 juni 1991

Förordning om ändring av luftvårdsförordningen

På föredragning av miljöministern

ändras 4 § och 23 § 2 och 3 mom. luftvårdsförordningen av den 24 september 1982 (716/82)

av dessa lagrum 23 § 2 mom. sådan den lyder i förordning av den 19 september 1986 (687/86) och

fogas till förordningen en ny 24 § i stället för den 24 § som upphävdes genom nämnda förordning den 19 september 1986, som följer:

4 §

Som i 6 § luftvårdslagen angiven sakkunnigmyndighet inom luftvårdens område fungerar social- och hälsostyrelsen. Som i samma paragraf angivna sakkunniginrättningar inom luftvårdens område fungerar lantbrukets forskningscentral, skogsforskningsinstitutet, meteorologiska institutet, statens tekniska forskningscentral och folkhälsoinstitutet.

23 §

Miljöministeriet kan ge delegationen tillstånd att till medlemmar i en sektion, dock inte till ordförande, kalla personer som inte hör till delegationen. Dessa sektionsmedlemmar har vid sektionsmötena samma ställning som delegationens medlemmar.

Om delegationens ordförande, vice ordförande eller någon annan medlem eller suppleant avgår under mandatperioden, utser miljöministeriet i dennes ställe en representant för samma myndighet, inrättning eller organisation för den återstående mandatperioden.

24 §

Luftvårdsdelegationen kan ha en av miljöministeriet utsedd tjänsteman som generalsekreterare. Som sekreterare för delegationen och dess sektioner tjänstgör dessutom därtill förordnade tjänstemän vid miljöministeriet samt sekreterare som delegationen antagit.

I övrigt tillämpas på delegationen vad som är föreskrivet om statens kommittéer.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

Helsingfors den 14 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.