933/1991

Given i Helsingfors den 14 juni 1991

Förordning om ändring av grundskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i grundskoleförordningen av den 12 oktober 1984 (718/84) 35 § 4 mom. och 37 §,

av dessa lagrum 35 § 4 mom. sådant det lyder i förordning av den 1 juli 1988 (631/88),

ändras 21 § 2 mom., 34 §, 35 § 3 mom. och 81 §,

av dessa lagrum 35 § 3 mom. och 81 § sådana de lyder i förordning av den 25 januari 1991 (176/91), samt

fogas till 43 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 25 januari 1991, ett nytt 6 mom., till 45 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordningar av den 1 juli 1988 och 25 januari 1991, i stället för det 6 mom. som upphävts genom den sistnämnda förordningen ett nytt 6 mom. samt nya 7 och 8 mom. och till 82 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 25 januari 1991, nya 7 och 8 mom. som följer:

21 §

Om en elev på lågstadiet deltar i undervisningen i ett frivilligt ämne eller i sjunde årskursen deltar i undervisningen i ett valfritt ämne, kan antalet veckotimmar för eleven vara två timmar större än vad som stadgas i 1 mom., stödundervisningen undantagen.


34 §

På lågstadiet i grundskolan kan från och med femte årskursen ges undervisning som frivilligt ämne i engelska och i en svenskspråkig grundskola även i finska.

I alla årskurser på grundskolans lågstadium kan som frivilligt ämne undervisning ges i finska och samiska eller enbart samiska.

35 §

Utom i gemensamma ämnen erbjuds i åttonde och nionde årskursen undervisning i tillvalsämnen. Som tillvalsämnen skall i läroplanen ingå främmande språk, teknisk slöjd, textilslöjd, huslig ekonomi, lant- och skogsbruk samt trädgårdsskötsel, handelsämnen, datateknik, musik, teckning och maskinskrivning. I skolor med elever som är bosatta inom samernas hembygdsområde skall dessutom samiska vara ett tillvalsämne. Undervisning i engelska och samiska i alla årskurser på högstadiet kan ges de elever som har inlett studier i dessa språk såsom frivilligt ämne på lågstadiet. Undervisning i latin som tillvalsämne ges även i alla årskurser på högstadiet.


43 §

Elever i lågstadiet som i en sådan särskild undervisningsgrupp som nämns i 25 § 2 mom. grundskolelagen deltar i undervisning på ett annat språk än grundskolans undervisningsspråk inräknas inte i de elevantal för basgrupperna som nämns i 1 och 2 mom. Om en basgrupp som bildas av sådana elever gäller i övrigt vad som stadgas ovan i denna paragraf.

45 §

I en grundskola där det enligt 25 § 2 mom. grundskolelagen ges undervisning i en särskild undervisningsgrupp på något annat språk än skolans undervisningsspråk, får timantalet för undervisning i läroämnen ökas på högstadiet med högst fem timmar i veckan för varje sådan årskurs där den nämnda undervisningen ges.

Om en basgrupp i grundskolan omfattar minst fem elever som får undervisning i modersmålet eller i det andra inhemska språket enligt en läroplan som godkänts för tvåspråkiga elever, får timantalet för undervisning i läroämnen i skolan ökas med högst en timme i veckan för varje sådan basgrupp.

Om elever som är bosatta inom samernas hembygdsområde på högstadiet ges undervisning i samiska som tillvalsämne, får för den skola som anordnar undervisningen timantalet för undervisning i läroämnen ökas med högst två timmar i veckan för varje årskurs där undervisningen i fråga ges.

81 §

Lärartjänsterna vid en grundskola skall ordnas så att undervisningen på lågstadiet i huvudsak sköts av klasslärare och på högstadiet i huvudsak av lektorer.

82 §

Om det i en lågstadieskola enligt 25 § 2 mom. grundskolelagen ges undervisning i en särskild undervisningsgrupp på ett annat språk än grundskolans undervisningsspråk, inräknas inte de elever som deltar i denna undervisning i de elevantal som nämns ovan i denna paragraf. Om inrättande av en klasslärartjänst för dessa elevers undervisning samt om indragning av en tjänst gäller i övrigt vad som stadgas i 1-3 mom.

Vid en skola där det finns elever som bor inom samernas hembygdsområde och deltar i undervisning på eller i samiska får en klasslärartjänst som skall anses behövlig inrättas utöver vad som enligt 1 och 2 mom. är möjligt.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.

Helsingfors den 14 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.