926/1991

Given i Helsingfors den 14 juni 1991

Förordning om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

På föredragning av finansministern stadgas:

1 §
OFR-examen

För att yrkesfärdigheten hos personer i revisionsuppgifter hos staten, kommunerna eller kommunalförbunden eller sådana samfund i vilka dessa har aktiemajoriteten eller bestämmanderätten eller hos andra till sin karaktär offentligrättsliga samfund och stiftelser skall kunna konstateras på ett enhetligt sätt ordnas examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-examen) .

En person måste för att bli godkänd i OFR-examen vara väl förtrogen med offentlig förvaltning och ekonomi samt med revisionsmetoderna på dessa områden.

2 §
OFR-nämnden och dess uppgifter

För anordnande av OFR-examen finns i anslutning till finansministeriet en revisionsnämnd för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-nämnden) . Nämnden har till uppgift att

1) fastställa examensfordringarna och svara för att den utbildning som behövs för examen står att få,

2) godkänna dem som har rätt att delta i examen och fastställa examenstidpunkten,

3) besluta om godkännande i examen,

4) föra en förteckning enligt 5 § över dem som har avlagt examen (OFR-förteckning) ,

5) ta initiativ och lägga fram förslag till utvecklande av revisionen inom den offentliga förvaltningen och ekonomin,

6) på begäran avge utlåtanden till myndigheterna i frågor som gäller revision samt

7) utföra andra uppgifter som följer av denna förordning.

Utgifterna för nämndens verksamhet betalas av statens medel.

3 §
OFR-nämndens sammansättning och personal

OFR-nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och sju andra medlemmar som statsrådet utser för tre år i sänder. Tre av medlemmarna skall utses på förslag av kommunernas centralorganisationer. Av medlemmarna skall två representera högskolorna. Om medlemsbyte under verksamhetsperioden beslutar finansministeriet.

Nämnden kan ha en eller flera sekreterare samt annan behövlig personal.

Nämndens medlemmar och sekreterare skall vara väl förtrogna med revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin.

Nämnden kan inom sig tillsätta sektioner för beredning av ärenden.

4 §
Andra bestämmelser om OFR-nämnden

Arvodena till OFR-nämndens medlemmar, sakkunniga och personal fastställs av finansministeriet. Om nämnden gäller i övrigt vad som stadgas om statens kommittéer.

5 §
OFR-förteckning

OFR-nämnden för en förteckning över dem som godkänts i OFR-examen.

I förteckningen införs redbara personer som har hemort i Finland och råder över sig själva och sin egendom samt företer intyg över avlagd OFR-examen.

Nämnden skall ur registret avföra personer som inte längre har den behörighet som avses i 2 mom. eller som under de fem senaste åren inte har tjänstgjort i revisionsuppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. Likaså skall den som under föregående kalenderår har fyllt 67 år avföras ur registret.

6 §
Godkännande för deltagande i OFR-examen

Rätt att delta i OFR-examen har den som avlagt en för revisionsuppgifter lämplig universitets- eller högskoleexamen eller har någon annan av OFR-nämnden godkänd grundutbildning och som i huvudsyssla tjänstgjort i uppgifter inom den offentliga ekonomin och förvaltningen under minst fem år och har minst fyra års praktiska erfarenhet av revision.

OFR-nämnden godkänner på ansökan dem som har rätt att delta i examen. Till ansökan skall fogas en redogörelse tor sökandens utbildning och arbetserfarenhet.

7 §
OFR-försäkran

Den som har avlagt OFR-examen skall före införandet i OFR-förteckningen avge följande skriftliga försäkran för nämnden.

"Jag N.N. lovar på heder och samvete att jag i egenskap av revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin skall utföra alla mina uppgifter ärligt, opartiskt och samvetsgrant. Dessutom lovar jag att inte röja för utomstående sådant som jag i min verksamhet fått vetskap om och som skall hemlighållas."

8 §
Revisorsintyg

OFR-nämnden utfärdar för dem som införts i OFR-förteckningen ett revisorsintyg som berättigar och förpliktar till att i revisorsverksamheten använda beteckningen revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR).

9 §
Redogörelse för OFR-verksamheten

Den som införts i OFR-förteckningen skall vart femte år inom den tid och på det sätt som OFR-nämnden bestämmer till nämnden lämna en redogörelse över sin verksamhet under föregående period.

10 §
Ändringssökande

Den som inte godkänts för deltagande i examen får inom 30 dagar från delfåendet av beslutet hos OFR-nämnden skriftligen yrka att beslutet skall rättas.

I beslut som nämnden har fattat i något annat ärende än det som nämns i 1 mom. skall ändring sökas på det sätt som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

11 §
Avgifter

Om avgifter för åtgärder enligt denna förordning stadgas särskilt.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

13 §
Övergångsstadgande

Utan hinder av vad som i denna förordning stadgas om kraven vid OFR-examen och avläggande av examen har OFR-nämnden rätt att under tre år från det förordningen har trätt i kraft av särskilda skäl på ansökan godkänna för införande i OFR-förteckningen sådana personer utan examen som vid tidpunkten för ikraftträdandet i huvudsyssla har tjänstgjort i revisionsuppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin och som enligt nämndens åsikt har tillräcklig utbildning samt arbetserfarenhet i nämnda uppgifter. Nämnden har rätt att före godkännandet kräva ytterligare lärdomsprov.

Helsingfors den 14 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.