908/1991

Given i Helsingfors den 14 juni 1991

Förordning om ändring av förordningen om militära undervisningsanstalter och examina som avlägges vid dem

På föredragning av försvarsministern

ändras i förordningen den 14 juni 1974 om militära undervisningsanstalter och examina som avlägges vid dem (479/74) 1 a § 3 mom., 9 § 2 mom. samt 12, 15, 16 och 18 §§, av dem 1 a § 3 mom. och 12 § sådana de lyder i förordning av den 29 december 1989 (1320/89) och 15, 16 och 18 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom förordning av den 27 september 1979 (739/79), som följer:

1 a §

Utbildning på institutnivå som leder till institutofficersexamen anordnas som en kurs vilken omfattar två och ett halvt år. I kursen kan ingå ett praktikavsnitt som varar högst sex månader.

9 §

Vid befälsinstitutet kan också anordnas vidare- och fortbildningskurser för institutofficerare.


12 §

En elev i befälsinstitutet får för den tid studierna pågår utan ersättning undervisning samt inkvartering, kost, beklädnad samt studie- och övningsmaterial.

I fråga om elever som inte är i tjänste- eller arbetsförhållande till staten bestämmer försvarsministeriet om hälsovård, dagtraktamente, ersättning för resekostnader samt arvoden som skall betalas för det ansvar och den fara som särskilda tjänsteåligganden medför.

15 §

Som studerande i kadettskolan kan antas en sökande som

1) har avlagt studentexamen eller erhållit motsvarande utbildning utomlands enligt vad som särskilt stadgas eller avlagt examen på institutnivå och fått reservofficersutbildning eller avlagt institutofficersexamen eller högre tjänsteexamen för befattningsofficer;

2) i fråga om sin psykiska och fysiska kondition och sin hälsa samt sina levnadsvanor är lämplig för officersyrket och för uppgifter som gäller ledarskap och utbildning, samt har

3) godkänts i lämplighetstest och prov som har föreskrivits av huvudstaben.

Studerandena väljs på basis av ett av huvudstaben föreskrivet urvalsförfarande.

En studerande vid kadettskolan benämns nedan kadett.

16 §

Officersexamen är högre högskoleexamen.

Utbildningsprogrammet för officersexamen planeras och ordnas så att det omfattar minst 160 studieveckor.

För officersexamen skall en kadett enligt instruktionen för kadettskolan

1) visa att han har förvärvat de i målen för examen angivna kunskaperna och fullgjort den praktik som krävs i åtminstone följande läroämnen: ledarskapslära, taktik, pedagogik och didaktik, försvarsgrenslära samt fysisk fostran,

2) visa att han har förvärvat de i målen för examen angivna kunskaperna i åtminstone matematisk-naturvetenskapliga ämnen, teknik, säkerhetspolitik och strategi, historia, modersmålet, det andra inhemska språket och ett främmande språk, samt

3) utarbeta en studie i något till examen hörande läroämne.

Av den som utbildas till officer vid sjöstridskrafterna fordras dessutom att han innehar de kunskaper i sjöfartsämnen, sjörätt och sjömanskap som krävs för sjökaptensexamen.

Av den som utbildas till officer vid luftstridskrafterna fordras dessutom vad som stadgas i förordningen om militär luftfart (643/68).

18 §

I sjökrigsskolan och flygkrigsskolan kan avläggas officersexamen, institutofficersexamen och högre tjänsteexamen för befattningsofficer samt ges reservofficersutbildning.

I de skolor som nämns i 1 mom. kan även anordnas kurser vilka har till ändamål att ge de olika försvarsgrenarnas personal vidareutbildning, kompletterande yrkesundervisning eller specialutbildning.

Närmare föreskrifter om de i 2 mom. angivna kurserna meddelas av huvudstaben.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 14 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.