898/1991

Given i Helsingfors den 7 juni 1991

Förordning om ändring av förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

På föredragning av social- och hälsovårdsministern upphävs i förordningen den 29 juni 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (501/78) 22 § och

ändras 2, 5, 8, 9, 11, 13 och 14 §§, av dessa lagrum 2 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 23 maj 1980 (375/80) samt 8 och 11 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom förordning av den 12 juni 1987 (566/87), som följer:

Institutets verksamhetsenheter
2 §

Institutet omfattar ett centralinstitut samt Kuopio, Nylands, Tammerfors, Uleåborgs, Villmanstrands och Åbo regioninstitut, vilka utgör institutets avdelningar.

Vid centralinstitutet kan finnas avdelningar så som närmare bestäms i arbetsordningen.

Vid avdelningarna kan finnas mindre verksamhetsenheter och dessutom kan institutets uppgifter utföras inom separata verksamhetsenheter och projektgrupper.

Närmare bestämmelser om avdelningar och andra verksamhetsenheter samt om deras uppgifter meddelas vid behov i arbetsordningen.

5 §

Delegationen har till uppgift att utveckla och följa institutets verksamhet samt att upprätthålla och främja samarbetet mellan institutet och de myndigheter som har behov av dess forskningstjänster och övriga service, arbetsmarknadsorganisationerna och andra sammanslutningar som är centrala med tanke på utvecklandet av arbetarskyddet och arbetshygienen.

Delegationen handlägger och avgör på framställning av direktionen ärenden som angår

1) godkännande av årsberättelsen,

2) bokslutet och revisorernas utlåtande,

3) fastställande av bokslutet för föregående år samt beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga,

4) tillsättande av regioninstitutens delegationer,

5) besvär över pensionsbeslut som direktionen fattat med stöd av en pensionsstadga som separat fastställts för institutet samt

6) andra principiella och vittsyftande ärenden.

8 §

Direktionen har till uppgift att leda, utveckla och övervaka institutets verksamhet.

Direktionen handlägger och avgör ärenden som angår,

1) framläggande av förslag för delegationen,

2) riktlinjer för institutets verksamhet och resultatmål för institutet samt andra frågor i anslutning till utvecklandet av institutets verksamhet,

3) fastställande av ekonomireglemente,

4) fastställande av anskaffningsreglemente,

5) förslag till verksamhets- och ekonomiplan,

6) förslag till årlig budget,

7) fastställande av arbetsordning,

8) anskaffning och överlåtelse av fastigheter,

9) anställande och entledigande av institutets högsta funktionärer och institutets avdelningsdirektörer samt cheferna för de separata verksamhetsenheter som avses i 2 § och forskningsprofessorer,

10) generaldirektörens pension, avgångsålder och rätt att inneha bisyssla,

11) avgifter för institutets prestationer,

12) tillsättande av ett redaktionsråd för den tidskrift på arbetarskyddets område som institutet ger ut och instruktion för tidskriften samt

13) andra principiella och vittsyftande frågor i anslutning till institutets verksamhet och utvecklandet av dess verksamhet.

9 §

Närmare bestämmelser om sammankallande av delegationen och direktionen, om deras sammanträden, sekreterare och förande av protokoll vid sammanträdena samt om justering av protokollen meddelas vid behov i arbetsordningen.

11 §

Generaldirektören har till uppgift att:

1) leda, övervaka och utveckla institutets verksamhet, följa den allmänna utvecklingen på institutets verksamhetsområde och se till att institutet fungerar ekonomiskt och effektivt,

2) bereda de ärenden som skall föreläggas direktionen samt se till att delegationens och direktionens beslut verkställs,

3) sörja för samarbetet mellan institutets verksamhetsenheter och hålla kontakt med myndigheter och institutioner inom arbetarskyddet och hälsovården,

4) besluta om institutets företrädande i rättssaker,

5) anställa och entlediga andra än institutets högsta funktionärer, avdelningsdirektörer, cheferna för de separata verksamhetsenheterna och forskningsprofessorerna,

6) leda det internationella samarbetet vid institutet samt

7) handlägga och avgöra övriga på institutet ankommande ärenden som inte har överförts delegationen eller direktionen.

Utförandet av uppgifter och avgörandet av ärenden som ankommer på generaldirektören kan så som närmare bestäms i arbetsordningen överföras på den övriga personalen.

13 §

Närmare bestämmelser om generaldirektörens, forskningsdirektörens och förvaltningsdirektörens i uppgifter meddelas vid behov arbetsordningen i vilken även kan bestämmas om den Övriga personalens uppgifter.

14 §

I arbetsordningen meddelas vid behov närmare bestämmelser om behörighetsvillkoren för befattningarna vid institutet, om institutets verksamhetsenheter, förfarandet vid handläggning av ärenden samt om vem som skall avgöra ärendena.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1991.

Det ekonomireglemente och anskaffningsreglemente, som gäller vid institutet för arbetshygien när denna förordning träder i kraft, fortsätter att gälla tills institutets direktion fastställer nya reglementen för institutet.

Helsingfors den 7 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.