887/1991

Utfärdat i Helsingfors den 23 maj 1991

Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Kajana stad samt Paltamo, Vaala och Vuolijoki kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Den förut inte fastställda gränsen i Ule träsk mellan Kajana stad och Paltamo kommun börjar i skärningspunkten nr 76 mellan å ena sidan den vid förrättning nr 5212 fastställda rån mellan ett för skifteslaget för byarna Jormua-Koutaniemi-Kuluntalahti-Linnantaus-Paltaniemi samfällt vattenområde och ett för skifteslaget för byarna Kiehimänsuu-Kiveskylä-Varisniemi-Melalahti samfällt vattenområde samt å andra sidan den rå som fastställts vid den skifteskompletteringsförrättning nr 305151 som den 2 augusti 1988 införts i jordregistret vid lantmäterikontoret i Uleåborgs län och löper i rak linje mot västnordväst i riktning mot Lehmikivi, som är beläget på det allmänna vattenområdet, och slutar vid en punkt där den raka linje som bestäms av råpunkten 76 och Lehmikivi på ca 2740 meters avstånd från råpunkten 76 skär den nya, i enlighet med 2 § fastställda gränsen mellan Kajana stad och Vuolijoki kommun.

2 §

Den förut inte fastställda gränsen i Ule träsk mellan Kajana stad och Vuolijoki kommun bestäms så att den följer den vid förrättning nr 305151 uppgångna och på kartan utmärkta gränsen, så att den börjar vid den vid nämnda förrättning för det allmänna vattenområdet fastställda råpunkten 48 och löper mot västsydväst längs rån mellan det allmänna vattenområdet och det för skifteslaget för byarna Mainua-Murtomäki-Vuottolahti samfällda vattenområdet till råpunkten 49. Här vänder gränsen mot nordväst och löper i rak linje över det allmänna vattenområdet till den mellan nämnda vattenområde och det för skifteslaget för byarna Jormua-Koutaniemi-Kuluntalahti-Linnantaus-Paltaniemi samfällda vattenområdet belägna, vid förrättning nr 305151 bestämda råpunkten 75, och därifrån längs den vid nämnda förrättning fastställda rån mellan nämnda skifteslag och det allmänna vattenområdet via råpunkterna 72 och 73 till råpunkten 74. Här vänder gränsen mot nordost och löper i rak linje över det allmänna vattenområdet till den vid ovan nämnda förrättning för nämnda vattenområde bestämda råpunkten 46. Här vänder gränsen mot nordnordost och löper i rak linje över det allmänna vattenområdet i den riktning som bestäms av råpunkterna 43 och 46 och slutar vid en punkt där gränsriktningen skär den i 1 § avsedda nya gräns mellan Kajana stad och Paltamo kommun som fastställts enligt den av råpunkterna 76 och Lehmikivi bestämda riktningen.

3 §

Den förut inte fastställda gränsen mellan Paltamo och Vaala kommuner börjar vid den i Kuuskanlahti belägna, vid förrättning nr 305151 bestämda råpunkten 68 och löper längs den vid nämnda förrättning mellan skifteslagen uppgångna rån via råpunkten 69 till råpunkten 41, och fortsätter därifrån längs rån mellan skifteslaget och det allmänna vattenområdet till råpunkten 40. Här vänder gränsen mot söder och löper i rak linje över det allmänna vattenområdet till det på ca 4 400 meters avstånd belägna Lehmikivi, där den slutar.

4 §

Den förut inte fastställda gränsen mellan Paltamo och Vuolijoki kommuner börjar vid den på det allmänna vattenområdet belägna, i 1 och 2 §§ i detta beslut bestämda gemensamma råpunkten för Kajana stad samt Paltamo och Vuolijoki kommuner och löper i rak linje över det allmänna vattenområdet mot västnordväst till Lehmikivi, där den slutar.

5 §

Den förut inte fastställda gränsen mellan Vaala och Vuolijoki kommuner börjar vid det mellan lägenheten Juhala 15:1 i Säräisniemi by i Vaala kommun och lägenheten Salotupa 19:25 i Vuolijoki by i Vuolijoki kommun på västra stranden av Ule träsk belägna röset nr 21 och löper mot öster till den vid förrättning nr 14469 bestämda råpunkten för å ena sidan hemmanen 13-21, 23, 24, 28 och 29 i Säräisniemi by i Vaala kommun och hemmanen 12, 14, 15 och 19 i Manamansalo by i Vuolijoki kommun samt å andra sidan hemmanen 26, 37 och 38 i Vuolijoki by i Vuolijoki kommun, och på statens samfällda vattenområde mellan nämnda område och vattenområdet på den statsägda marken. Därifrån löper gränsen längs rån mellan ovan nämnda vattenområden via en vändpunkt till den söder om Nurmiluoto belägna, vid förrättning nr 5212 bestämda råpunkten, där gränsen vänder mot sydsydost och löper längs den vid vattenomkretsrågångsförrättningen nr 5212 i kommunerna Vaala och Vuolijoki fastställda rån mellan det samfällda vattenområdet för skifteslaget för byarna Vuolijoki-Manamansalo och vattenområdet på den statsägda marken till en råpunkt som är belägen i sydöstra hörnet av det sistnämnda området. Här vänder gränsen mot ostsydost och löper i rak linje över det samfällda vattenområdet för skifteslaget för byarna Vuolijoki-Manamansalo till en punkt som är belägen vid rån för det allmänna vattenområdet på 430,5 meters avstånd från de vid förrättning nr 305151 för det allmänna vattenområdet bestämda råpunkterna 36 och 37. Här vänder gränsen mot ostnordost och löper i rak linje över det allmänna vattenområdet till det på ca 7 600 meters avstånd belägna Lehmikivi, där den slutar.

6 §

Detta beslut föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 23 maj 1991

Inrikesminister
Mauri Pekkurinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.